Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарреи Шьамтәылатәи Арабтә Республикеи рыбжьара наҟ-ааҟтәи азхаҵареи адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рышьақәыргылареи инарымаданы Ахада иҟаиҵаз Ааҧхьара 29.05.2018
Аҧсны Аҳәынҭқарреи Шьамтәылатәи Арабтә Республикеи рыбжьара наҟ-ааҟтәи азхаҵареи адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рышьақәыргылареи инарымаданы Ахада иҟаиҵаз Ааҧхьара
Лаҵарамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Москва усуратә визитла иҟазааран Аҧсны Аҳәынҭқарреи Шьамтәылатәи Арабтә Республикеи рыбжьара наҟ-ааҟтәи азхаҵареи адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рышьақәыргылареи инарымаданы  ааҧхьара ҟаиҵеит.

Аҧсны Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә шәарҭадара амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа 100 шықәса ахыҵра иазкыз амитинг аҟны иқәгылара 28.05.2018
Аҧсны Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә шәарҭадара амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа 100 шықәса ахыҵра иазкыз амитинг аҟны иқәгылара
Лаҵарамза 28  рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә шәарҭадара амаҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа 100 - шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә митинг аҟны дықәгылеит.

АХАДА ИНАПЫ АҴАИҨИТ АСТАНДАРТҚӘЕИ, АХАРХӘАРАТӘИИ АТЕХНИКАТӘИИ ХЫЛАҦШРАЗЫ АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ЕИЛАКЫ АХАНТӘАҨЫ ИЗЫ АУСҦҞА 25.05.2018
АХАДА ИНАПЫ АҴАИҨИТ АСТАНДАРТҚӘЕИ, АХАРХӘАРАТӘИИ АТЕХНИКАТӘИИ ХЫЛАҦШРАЗЫ АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ЕИЛАКЫ АХАНТӘАҨЫ ИЗЫ АУСҦҞА
Лаҵарамза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Астандартқәеи, ахархәаратәии атехникатәии хылаҧшразы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа.

Ахада АШӘМ Ҷыдалатәи ахықәкы змоу ацентр аҧҵара 20 шықәса ахыҵра иазку аофициалтә усмҩаҧгатәқәа дырҭааит 25.05.2018
Ахада АШӘМ Ҷыдалатәи ахықәкы змоу ацентр аҧҵара 20 шықәса ахыҵра иазку аофициалтә усмҩаҧгатәқәа дырҭааит
Лаҵарамза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  Ҷыдалатәи ахықәкы змоу ацентр аҧҵара 20 шықәса ахыҵра иазку аофициалтә усмҩаҧгатәқәа дырҭааит.  

Ахада Ацқьара амш далахәын 24.05.2018
Ахада Ацқьара амш далахәын
Лаҵарамза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ацқьара амш далахәын.

Ахада ацқьа Апостол Симон Канатәи Игәалашәара Амш иазку Анцәамаҵзура даҭааит 23.05.2018
Ахада ацқьа Апостол Симон Канатәи Игәалашәара Амш иазку Анцәамаҵзура даҭааит
Лаҵарамза 23 рзы, ацқьа Апостол Симон Канатәи Игәалашәара Амш  аҽны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Афон ҿыц Симон Канатәи иныхабааҟны имҩаҧгаз аныҳәатә нцәамаҵзура далахәын.  

Ахада инапы аҵаиҩит “Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҳақьым” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа  22.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит “Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҳақьым” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа
Лаҵарамза 22 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит “Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҳақьым” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа.    

Ахада Кавказтәи аибашьра иалаӡыз Ргәалашәара Амш иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын 22.05.2018
Ахада Кавказтәи аибашьра иалаӡыз Ргәалашәара Амш иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Кавказтәи аибашьра иалаӡыз Ргәалашәара Амш иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭа нхамҩа аҳәынҭқарратә усбарҭа Аиҳабы изы Аусҧҟа 21.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭа нхамҩа аҳәынҭқарратә усбарҭа Аиҳабы изы Аусҧҟа
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭа нхамҩа  аҳәынҭқарратә  усбарҭа Аиҳабы изы Аусҧҟа.

 Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә архивтә усбарҭа аиҳабы изы Аусҧҟа 21.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә архивтә усбарҭа аиҳабы изы Аусҧҟа
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә  архивтә усбарҭа аиҳабы изы Аусҧҟа.

 Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә статистика аусбарҭа аиҳабы изы Аусҧҟа 21.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә статистика аусбарҭа аиҳабы изы Аусҧҟа
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә статистика аусбарҭа аиҳабы изы Аусҧҟа.

 Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа 21.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә  бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә  еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа.

Ахада Ҷлоу ақыҭахь аинспекциатә ныҟәара мҩаҧигеит 21.05.2018
Ахада Ҷлоу ақыҭахь аинспекциатә ныҟәара мҩаҧигеит
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Очамчыра араион ахь аинспекциатә ныҟәара мҩаҧигеит Ҷлоу ақыҭан аӡымҩангага арҿыцра-ргыларатә усурақәа шымҩаҧысуа гәаҭо.  

Рауль Ҳаџьымба Николас Мадуро идиныҳәалеит Боливариантәи Ареспублика Венесуела Ахада имаҵурахьы иеиҭа иалхра 21.05.2018
Рауль Ҳаџьымба Николас Мадуро идиныҳәалеит Боливариантәи Ареспублика Венесуела Ахада имаҵурахьы иеиҭа иалхра
Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Николас Мадуро  идиныҳәалеит Боливариантәи Ареспублика Венесуела Ахада имаҵурахьы иеиҭа иалхра.  

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аҳәаанырцә иҟоу адиаспорақәа рышҟа иҟаиҵаз ааҧхьара 21.05.2018
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аҳәаанырцә иҟоу адиаспорақәа рышҟа иҟаиҵаз ааҧхьара

Ахада Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 18.05.2018
Ахада Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Лаҵарамза 18 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аусҧҟа инапы аҵаиҩит Иури Кәакәасқьыр Ахьӡ-аҧша” аорден аҩбатәи аҩаӡара ианашьаразы.

Аҧсны Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра ААР 25 -шықәсахыҵра азгәаҭарахь иааз Урыстәылатәи Афедерациа Адәныҟатәи аусқәа рминистрра, Алада Уаҧстәыла, Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика, Ареспублика Арцах ахаҭарнакцәа идикылеит 17.05.2018
Аҧсны Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра ААР 25 -шықәсахыҵра азгәаҭарахь иааз Урыстәылатәи Афедерациа Адәныҟатәи аусқәа рминистрра, Алада Уаҧстәыла, Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика, Ареспублика Арцах ахаҭарнакцәа идикылеит
Лаҵарамза 17 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра ААР 25 -шықәсахыҵра  азгәаҭарахь иааз Урыстәылатәи Афедерациа Адәныҟатәи аусқәа рминистрра, Алада Уаҧстәыла, Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика, Ареспублика Арцах ахаҭарнакцәа идикылеит.  

Ахада инапы аҵаиҩит адипломатиатә чынқәа ранашьаразы Аусҧҟа 17.05.2018
Ахада инапы аҵаиҩит адипломатиатә чынқәа ранашьаразы Аусҧҟа
Лаҵарамза 17 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит адипломатиатә чынқәа ранашьаразы Аусҧҟа.

Ахада Адәныҟатәи аусқәа рминистрра 25-шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә еилатәараҟны иқәгылара 17.05.2018
Ахада Адәныҟатәи аусқәа рминистрра 25-шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә еилатәараҟны иқәгылара
Лаҵарамза 17 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Адәныҟатәи аусқәа рминистрра 25-шықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә еилатәараҟны  дықәгылеит.

Ахада аҭҵаарадырратә конференциа “Аҧсны Аҳәынҭқарра: ахьыҧшымразы ақәҧара аҧышәа, иахьатәи аҭагылазаашьа, аҿиара амҩақәа” аҟны иқәгылара  16.05.2018
Ахада аҭҵаарадырратә конференциа “Аҧсны Аҳәынҭқарра: ахьыҧшымразы ақәҧара аҧышәа, иахьатәи аҭагылазаашьа, аҿиара амҩақәа” аҟны иқәгылара
Лаҵарамза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны аиааира агара 25 шықәса ахыҵреи Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи азхаҵара аиужьҭеи 10 шықәса аҵреи ирызкыз аҭҵаарадырратә конференциа “Аҧсны Аҳәынҭқарра: ахьыҧшымразы ақәҧара аҧышәа, иахьатәи аҭагылазаашьа, аҿиара амҩақәа” аҟны  дықәгылеит.


Новости 41 - 60 из 1179
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT