Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит

08.10.2017

Жьҭаармза 8 Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Лыхны ақыҭан ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит.

Ахада иеизаз зегьы аҽаҩра аныҳәа рыдныҳәаланы иазгәеиҭеит ас еиҧш аныҳәа амҩаҧгара хымҧада ишаҭаху.

«Ари амш ҳара ҳзы акраҵанакуеит, аныҳәа «Лыхнашҭа» ҳажәлар еиднакылоит. Ҳара аҧхьаҟагьы ари аныҳәа амҩаҧгара ҳадгылоит, уи азы иаҭаху зегьы ҟаҳҵалоит. Ҳажәлар ирзеиҕьасшьоит аизҳазыҕьара, аҭынчра, абарақьаҭра»,- абас ҽаҩраҭагалара аныҳәа аҵакы азгәеиҭеит аҳәынҭқарра Ахада.  

22330836_10211824324301243_907189874_n.jpg


22330811_10211824308180840_1290887645_n.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT