Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымбеи Вадим Красносельскии Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аартра иалахәын

29.09.2017

Рауль Ҳаџьымбеи Вадим Красносельскии Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аартра иалахәын

Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельскии Аҧсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла Ацәыргақәҵа зал хадаҟны имҩаҧысыз Аиааира Амш иазку аҧснытәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа иаҭааит.

Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада иофициалтә визит мҩаҧысуеит цәыббрамза 28 инаркны жьҭаарамза 1-нӡа.

Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски напхгара зиҭо аделегациа 992-1993 шш. Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра 24-шықәсахыҵра иазку аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа рылахәхаразы.  

3.jpg

5.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org