Ахада Ахьӡ-Аԥша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Ахада Ахьӡ-Аԥша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Цәыббрамза 27, Аҟәа Ахақәиҭтәра амш азы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ахьӡ-Аԥша апарк аҟны Иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа, Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа, Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Даур Аршба, Апарламент адепутатцәа, Аиҳабыра аусзуҩцәа.


Возврат к списку