Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Ахьӡ-Аԥша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

27.09.2017

Ахада Ахьӡ-Аԥша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Цәыббрамза 27, Аҟәа Ахақәиҭтәра амш азы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ахьӡ-Аԥша апарк аҟны Иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа, Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа, Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы Даур Аршба, Апарламент адепутатцәа, Аиҳабыра аусзуҩцәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org