Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа

16.08.2017

Нанҳәамза 16 рзы аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Ҕәынџьиа Нана «Аҧсны акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы лыхҵаразы Аусҧҟа.

Аусҧҟа аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«​Акультура аҟәшаҟны шықәсырацәалатәи лыҵшәабзиалатәи аусуразы Ҕәынџьиа Нана Ҳақыбеи-иҧҳа иланашьазааит аҳаҭыртә хьӡы «Аҧсны Аҳәынҭқарра акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩы».Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org