Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Олег Дамениа Имшира идиныҳәалеит

15.08.2017

Ахада Олег Дамениа Имшира идиныҳәалеит

Нанҳәамза 15 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада иҟны иҟоу астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр аиҳабы, афилософиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат ииубилеи идиныҳәалеит.

Рауль Ҳаџьымба Олег Дамениа Имшира идиныҳәалеит, изеиҕьеишьеит агәабзиареи агәамчи.

«Сара есқьынгьы Шәара шәабиҧара, Шәара шәҩызцәа ажәлар рзы иҟарҵаз рацәоуп, амилаҭ-хақәиҭратә қәҧара иалахәын, иахьатәи ҳҳәынҭқарра аҧҵара иалахәын сҳәоит», - ҳәа азгәеиҭит Ахада.

Аҳәынҭқарра Ахада иара убас иазгәеиҭеит Вҧсны ашьақәгылара амҩа ишану.

«Атәылазы зегь раасҭа ихьанҭаз аибашьра аамҭоуп, аха аҭынчра аамҭазгьы зыӡбара уадаҩу азҵаарақәа цәырҵуеит. Шәара шәеиҧш иҟоу ауаа ирыбзоураны, аҳәынҭқарра аҿиара аанымгылаӡеит. Сара изныкымкәа ирҳәо саҳахьеит аҧсҭазаара иаҳа иуадаҩхеит, ихьанҭахеит ҳәа, аха раҧхьа инаргыланы, ҳара ҳхы ҳаиааироуп. Абас мацара, аӡәи-аӡәи ҳаҭыр еиқәаҳҵо ҳалагар, ҳажәҩахыр еибаҳҭар, аҭагылазаашьа аиҕьаҳтәуеит, иҕәҕәоу, мчызмоу аҳәынҭқарра аргылара ҳалшоит», - иҳәеит иаҵшьны Рауль Ҳаџьымба.

Ахада иҳәеит Олег Дамениа аҧхьаҟагьы акыршықәса иҧышәа аҿар рымадара илшоит ҳәа игәы ишаанаго.

«Иазгәасымҭар сылшом, хаҭала, Шәара шәџьабаа шсыду аҵара ахьысҵоз аҵараиурҭаҟны. Исҭахуп иҵегьы акыраамҭа игыло абиҧарақәа шәҧышәа рымдаразы алшара шәымазарц», - иациҵеит аҳәынҭқарра Ахада.

Олег Дамениа Ахада иҭабуп ҳәа иеиҳәеит иҟаиҵаз адныҳәаларазы.

«Сара шьҭа сқәыҧшӡам, ихәыҷы идуу, 80 шықәса схыҵуеит. Аха аамҭа сырхынҳәыр ауазар, алхра азин соуыр, абри сызнысыз амҩа еиҭалысхуан, ауадаҩрақәеи ашәарҭарақәеи шацызгьы. Даҽакала аҟазаара сылшаӡом. Аха сара ахаангьы акыр сылшеит ҳәа сызҳәаӡом. Аха насыҧ сыман ҳәа сыҧхьаӡоит аамҭак исыцаныз ауаа ирҿысҵаашаз ахьсымаз, аус ахьрыцызуаз, мҩакы ҳахьеицанысыз азы», - иҳәеит Олег Дамениа.

Уи иазгәеиҭеит иахьа Аҧсны ауадаҩрақәа ишырыҭагылоугьы, урҭ ауадаҩрақәа рылҵразы амҩақәа шыҟоу.

«Иахьа аҳәынҭқаррақәа зегьы рыҟны ауадаҩрақәа ыҟоуп. Ҳара урҭ ҳарнымиар бзиан, аха ус иауӡом. Ҳара зегьы ҳҽеидаҳкылар, ҳаизыӡырҩыр, ҳаҭыр еиқәаҳҵар, еиҳабгьы еиҵыбгьы, ҳхатә усқәа ҳрызхәыцуа акәымкәа, иҳалымшо ыҟаӡам», - иҳәеит иара.

Аиҧылара ахыркәшамҭаз аҳәынҭқарра Ахада Олег Дамениа агәалашәаратә ҳамҭа ианеишьеит.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT