Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иорданиатәи аделегациа дырҧылеит

28.07.2017

Ахада Иорданиатәи аделегациа дырҧылеит

Ҧхынгәымза 28 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Иорданиатәи иҳәынҭқарратәым аиҿкаара «Кубан» аделегациа дырҧылеит.

Аҳәынҭқарра Ахада аиҿкаара ахаҭарнакцәа аҧсшәа реиҳәеит. Рауль Ҳаџьымба иазгәеиҭеит Аҧсны иқәынхо ауааҧсыреи ҳдиаспореи реимадарақәа ҿиалар шакәу.

«Ҳаимадарақәа рҕәҕәалатәуп, ҳаибабалароуп, ҳаиҿцәажәалароуп, аҿар еигәныҩларазы аҭагылазаашьақәа аҧаҳҵалароуп. Аҧсныҟа шәаара агәахәара ду ҳнаҭоит. Аҧсны жәлар рыхьӡала Иорданиа иқәынхо ҳашьцәа гәыкала ҳшырзыҟоу, ақәҿиарақәа шырзеиҕьаҳшьо рзынаҳацҳауеит», - иҳәеит Ахада.

Иорданиатәи иҳәынҭқарратәым аиҿкаара «Кубан» анапхгаҩы Бисель Ҳаџьҭас Ахада иҟаиҵаз адкылара ҧхазы иҭабуп ҳәа иеиҳәеит.

«Иҭабуп ас еиҧш аҧхарра зҵоу адкылара ахьаҳзыҟашәҵаз. Ҳара ҳзы игәахәара дууп зыҧсадгьыл иқәынхо ҳашьцәа ахьаҳбо», - иҳәеит Бисель Ҳаџьҭас.

Иара инаҵшьны иазгәеиҭеит Аҧсны егьырҭ Кавказ ажәларқәа зегьы рзы ишҿырҧшыгоу, ихьыҧшым аҳәынҭқарра аргылара излаҿу ала.

«Сара хаҭалагьы иҭабуп ҳәа шәасҳәар сҭахуп ҧхьаҟатәи шәҧеиҧш азхәыцшьазы, Аҧсны аекономика ашьақәыргылашьазы, иҟоу аҭагылазаашьа шәшазнеиуазы», - иациҵеит иара.

Бисель Ҳаџьҭас Ахада изеиҭеиҳәеит Аҧсны аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәеи дареи реиҧылара шымҩаҧысхьоу, уа ишалацәажәоз аҳәынҭқарра аҿиареи аҳәаанырцә иҟоу адиаспореи иареи реимадарақәа рырҕәҕәареи рызҵаарақәа.

«Ари зегьы «Нарҭ-ТВ» захьӡу ҳтелехәаҧшрала идырбахоит. Ҳахьынхозаалакгьы, ҳара зегьы ҳаишьцәоуп, ҳагәҭакқәа еиҧшуп, еицаҳзеиҧшу акультура ҳаиднакылоит. Иахьатәи аамҭазы ҳамчи ҳалшеи рацәоуп», - иҳәеит Бисель Ҳаџьҭас.

Иара убасгьы иазгәеиҭеит «Нарҭ-ТВ» абзоурала Аҧсны абжьы адунеи зегьы иаҳар шалшо.

«Ҳара хьаас иҳамоуп, иагьаҳҭахуп ҳбызшәа, ҳкультура, даҽа милаҭк ҳрылазмырҩашьо ҳҷыдаҟазшьақәа реиқәырхара. Аха уи адагьы, ҳара иаҳхысхьоу мацара акәымкәа, ҧхьаҟатәи ҳҧеиҧшгьы ҳазхәыцуеит, ҳара ҳрызҿлымҳауп аекономикеи егьырҭ ҳахьшәыхәарҭахаша аусхкқәеи», - нациҵеит иара.

Жәларбжьаратәи афонд «Аҧсны» ахада Сонер Гогәуа иажәақәа рыла, афонди Иорданиатәи адиаспореи шәықәсқәак раҧхьа аусеицура ишалагахьоу.

«Ҳара аус еицаҳуеит адиаспорақәа рыбжьареи, иара убасгьы аҩ-тәылак – Аҧсни Иорданиеи – реизыҟазаашьақәа рырҕәҕәаразы. Рауль Џьумка-иҧа, Шәара Иорданиаҟа ишәышьҭыз ашәҟәы амҩа ҿыцқәа ҳзаанартит, алшара бзиақәа ҳазцәырнагеит, иеиуеиҧшым ахырхарҭақәа рҟны аиҧыларақәа мҩаҧаҳгаразы, Аиҳабыра ахаҭарнакцәагьы, иара убасгьы ҳдиаспора ахаҭарнакцәагьы рылархәны», - иҳәеит иара.

Сонер Гогәуа иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Иорданиантәи Аҧсныҟа ҳџьынџьуаа аӡәырҩы шаауа, атәылауаҩра шроуа, ара нхара ишаангыло, аинвестициақәагьы шаларгало.

«Ари апроцесс арҿиаразы иақәнагоу аинформациа аиура хымҧадатәиуп. Уи аҟны «Нарҭ-ТВ» аҭыҧ ҕәҕәа ааннакылар алшоит», - инаҵшьны иазгәеиҭеит иара.

Сонер Гогәуа иара убасгьы иҳәеит Аҧснытәи аминистрцәеи Иорданиатәи аделегациеи аиҧыларақәа жәпакы шымҩаҧыргаз, урҭ рхыҧхьаӡараҿы ишыҟаз Аекономикеи Акультуреи рминистрцәа, Аҧсадгьыл ахь архынҳәразы аилак Ахантәаҩы, раҧхьаҟа ишьҭоу ауснагӡатәқәа ишрылацәажәаз.

Ахада иазгәеиҭеит «Нарҭ-ТВ» анапы иану ауснагӡатәқәа ишреиуоу Кавказ ареспубликақәа рзы аинформациа егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟны инхо арепатриантцәа рҟынӡа анагара. Рауль Ҳаџьымба инаҵшьны иазгәеиҭеит ари аҵак ду змоу ахықәкы ажәлар ҩаҧхьа аидкылараҿы ацхыраара шыҟанаҵо.

Ахада дазааҭгылеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Иҳәынҭқарратәым аиҿкаара «Кубан» аефир ахь аҧсышәала ацәырҵра аиҿкааразы агәҭакқәа рынагӡараҿы адыгалара шанаҭо.

Ари аиҧылара иара убасгьы иалахәын Ателерадиоеилахәыра «Нарҭ-ТВ» адиректор Саид Базока, «Кубан» ауаажәларра рымадаразы аҟәша анапхгаҩы Дана Быџь, абизнесуаҩ, «Кубан» афинанстә ҟәша анапхгаҩы Мысҭафа Нагәыџь.

Аиҧылара ахырқәшамҭазы аделегациа ахаҭарнакцәа Ахада агәаларшәагатә ҳамҭа ирҭеит.

4.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org