Ахада инапы аҵаиҩит Аҳашба А.М. «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ланашьаразы Аусҧҟа

Ҧхынгәымза 17 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҳашба Антонина «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ланашьаразы Аусҧҟа.

Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

Аҭоурыхтә ҵарадырреи апедагогикатә - уаажәларратә усуреи рҿы иаалырҧшыз алшамҭақәа рзы АҲАШБА Антонина Малхаз-иҧҳа иланашьазааит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара. 


Возврат к списку