Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымбеи Владислав Суркови апрессахь рцәырҵра

03.07.2017

Рауль Ҳаџьымбеи Владислав Суркови апрессахь рцәырҵра

Ҧхынгәымза 3 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ҳаџьымбf Раули Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Ицхырааҩ Сурков Владиславb ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭакқәа ҟарҵеит.

Ҳаџьымба Рауль иазгәеиҭеит иахьа Аҧсны Аҳәынҭқарра асоциал-економикатә ҿиара ацхырааразы Аинвестициатә программа анагӡара апроцесс шцо, иара убас Аинвестициатә усбарҭа аганахьала иазҧхьагәаҭоу аусмҩаҧгатәқәагьы аус рыдулара ишаҿу.

«Сара сгәаанагарала, ҳазлацәажәаз азҵаарақәа аусурақәа иҵоуроу ахырхарҭала аҿиара ишаҿу агәра удыргоит. Иаарласны ҳауаажәлар уи ус шакәу рнырыртә, дара рыҧсҭазаашьа аиҕьхара ишалагаз рбартә, ҳтәыла зегьы абиуџьет алшарақәа еиҳахартә аҭагылазаашьа аҽаҧсахуеит ҳәа агәыҕра сымоуп», - иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада.

Сурков Владиславинаҵшьны иазгәеиҭеит реиҧылара қәҿиарала ишымҩаҧысыз. Иажәақәа ирыцҵо, иҳәеит Аинвестициатә программа даҽа етапк мҽхакы ҭбаала аусура ишалагаз.

«Иазгәасҭар сҭахуп, иахьатәи ҳаиҧылара агәахәара ду шузцәырнаго, уи азы Аҧсны Ахада иҭабуп ҳәа иасҳәеит. Иахьазы Аинвестициатә программа даҽа етапк мҽхакы ҭбаала аусура иалагеит, Урыстәылантәи иааит афинанстә цхыраара, иеиқәыршәоуп иазгәаҭоу обиектқәа зхаҭабзиара ҳараку рдокументациа, еиҳарак урҭ инфраструктуратәқәоуп. Уи ихадоу акакәны исыҧхьаӡоит, избанзар асоциалтә обиектқәа маҷымкәа иеиҭашьақәыргылоуп. Иахьатәи аамҭала уахәаҧшуазар, атәыла аекономикатә ҿиаразы ауасхыр шьҭаҵатәуп аинфраструктура арҕәҕәарала, иара убас аҧсшьаратә, ааглыхратә, иарбанзаалак егьырҭ аҟәшақәа рзы», - иҳәеит Сурков Владислав.

Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Ицхырааҩ иазгәеиҭеит Аинвестициатә усбарҭа мҽхакы ҭбаала аусура ишалагаз, ишрыдыркылаз миллиард мааҭк инареиҳаны изықәхарџьхо апроектқәа.

Сурков Владислав иара убас иазгәеиҭеит русеицура еиҿкаарыла ишымҩаҧысуа.

«Ицәырҵуа апроблемақәа рыӡбараҿы ҳҳәоу еиқәшәоит, ҳаилибакаауеит, уигьы лҵшәа бзиоуп. Иара убасгьы иазгәасымҭар залшом шәтәылаҿы иҭышәынтәалоу аполитикатә ҭагылазаашьа шышьақәгылоу, уи аҳәынҭқарра аҿиара, уи аекономика, асоциалтә ҧсҭазаара реиҕьҭәреа уасхырс иазышьҭоуп», - иҳәеит иара.

Аҧсны ауааҧсыра урыстәылатәи атәылауаҩра ҿыц рыҭара иазкыз ажурналистцәа рызҵаара аҭак ҟаҵо, Рауль Ҳаџьымба иазгәеиҭеит уи азы иаҭаху адокументқәа зегьы шеиқәшәоу, Аминистрцәа Реилазаарҟны ишышьҭоу.

«Агәыҕра сымоуп хара имгакәа аурыси аҧсуа ганқәеи ари азҵаара аӡбара хдыркәшап ҳәа. Ҳара ҳҿаҧхьа иқәгылоу адҵақәа хымҧада иҳаӡбалароуп. Зны-зынла аполитикатә зҵаарақәеи ауааҧсыра рыпроблемақәеи анаҳцәеилаҩашьо ыҟоуп. Абра даҽа ганкахьала ари аҭагылазаашьа ахәаҧшра аҭахуп», - иҳәеит Ахада.

Сурков Владислав иажәақәа рыла, ари азҵаара аӡбараҿы Урыстәыла аганахьала ҧырхага ҳәа акгьы ыҟам.

Аҧсны Аҳәынҭқарра асоциалтә-економикатә ҿиара Аинвестициатә программа анагӡара азҵаара далацәажәо, Сурков Владислав уи ахәшьара бзиа аиҭеит.

«Аӡәгьы дсырҽхәом, акгьы хьасыршшом. Ҳара уи иазку аинформациа зегьы ҳбоит. Иаҳбоит аурыс ҧарақәа ахархәара шроуа, урҭ ахьнырхуа. Гәынамӡара ҳәа акгьы ҳамаӡам», - иҳәеит иара.

Ахада дазааҭгылеит «Аиҩызареи астратегиатә усеицуреи рзы аиқәшаҳаҭра» анагӡашьа. Иара инаҵшьны иазгәеиҭеит уи алҵшәа бзиақәа шаанарҧшуа, ҿырҧштәысгьы иааигеит Егры аӡиас иҟаз аҳәаахысырҭақәа раркра.

«Уи ашәарҭадара азҵаарақәеи аҳәаахьчаразы аусеицуреи ирыдҳәалоуп. Иахьа Урыстәыла иҟанаҵо ацхыраара абзоурала Гал араион зегьы аимадара алзыршаз амҩа аиҭашьақәыргыларатә усурақәа еиҿкаан. Апостқәа раркра акгьы иаҧырхагамхеит. Ашәарҭадара иадҳәалоу азҵаарақәа рҟны Урыстәыла аусеицура ишазыхиоу агәра ҳгартә иҟоуп. Атәылахьчара аминистрра атәы уҳәозар, уи аганахьалагьы аусура цоит, аха ҳаргьы иҳалҳаршаша маҷым», - иазгәеиҭеит Рауль Ҳаџьымба.

Ажурналистцәа азааҭгылеит аҧсуа-аурыс еизыҟазаашьақәа рҭагылазаашьа атәы, урҭ еицәахеит ҳәа агәаанагара шыҟоу азгәаҭо.

«Агәра шәсыргоит уи ус шакәым. Зыӡбахә ҳамаз аиқәшаҳаҭра ҳаизыҟазаашьа бзиақәа зҩаӡара ҳараку аинтеграциахь рхы шдырхо аршаҳаҭуеит. Ишыжәдыруа еиҧш, уи рнапы аҵарҩит Владимир Путини Ҳаџьымба Раули. Дара раамҭазоуп арҭ аихьӡарақәа рхы аныҵырхыз. Иахьатәи аамҭазы ҳара асектортә еиқәшаҳаҭрақәа ҳабжьаҳҵоит, аусура ацашьа бзиоуп, асоциалтә интеграциа аизҳара иаҿуп. Иара убасгьы, амедицинатә ҧгаҧсаразы аиқәшаҳаҭра аратификациа азуны, аус адулара хыркәшахоит ҳәа ҳазыҧшуп. Уи Аҧсны амедицинатә маҵзура аҩаӡара азеиҧшурыстәылатә аҟынӡа ишьҭнахуеит ҳәа агәра ганы ҳаҟоуп. Ҳәарада, Урыстәыла имаҷымкәа ахарџь ақәнарӡыр акәхоит, аха уи азҵаара хымҧада иҳаӡбоит. Иара убасгьы ҿырҧштәқәак аазгар сҭахуп. Хыхь зыӡбахә ҳәаз Атәылахьчара аминистрра аиқәшаҳаҭра абжьаҵара акрызҵазкуа шьаҿоуп. Уи иазҧхьагәанаҭоит архәҭақәа рзеиҧш гәыҧ аҧҵара. Ари азеиҧш гәыҧ ҳазну аамҭа иақәшәо абџьарла иеиқәыршәахоит, ирҿыцхоит. Сара сгәаанагарала, уи ҩаӡара ҳаракуп. Хымҧада, еснагь иҟоуп иеиҕьутәыша, иурҽеиша азҵаатәқәа, аха уажәы ҳаизыҟазаашьақәа ҧхьацара ду шроуз умбар залшом», - иҳәеит СурковВладислав.

Ҳаџьымба Рауль иацҵаны иҳәеит амедицинатә ҧгаҧсаразы ишазгәаҭоу миллиард мааҭк рҟынӡа аҧара.

«Адокументқәа, шамахамзар, ихиоуп. Рацәак ҵуам, ахәшәқәа рзы адокумент иаҵаҩуижьҭеи. Ари атема ҳара ҳзы акраҵанакуеит, ҳаҷкәынцәа, ҳинвалидцәа рзы. Ари ҳуаажәлар рзы ус бзиоуп ҳәа сгәы иаанагоит», - иҳәеит Ахада.

Аҧхьаҟа Аинвестпрограмма ҿыц азоужьра атәы далацәажәо, Ахада иазгәеиҭеит адәныҟантә ацхыраара ҳазымҧшкәа ҳхатәы лшарақәа рхархәара ҳалагароуп ҳәа.

«Шьҭа ҳара иҳалшогьы ҳазхәыцлап, есқьынгьы ацхыраара узақәгәыҕӡом», - иҳәеит аҳәынҭқарра Ахада.

Сурков Владислав иара убас иқәыргылаз азҵаара аҭак ҟаиҵеит.

«Ҳара уажәы даҽа етап ҿыцк ала афинансқәа разоужьра ҳалагеит. Еиҭасҳәахуеит, аҧсуа ган апроект бзиақәа цәырнагеит, урҭ аҧара рзоужьра ҳазхиоуп. Дара рыҩныҵҟа иҟоуп аинфраструктуратә проектқәа, акгьы нҵәаӡом, зегьы абыржәоуп ианалаго», - иҳәеит Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Ицхырааҩ.

Урыстәылатәи аинвесторцәа Аҧсны радҧхьалара атәы далацәажәо, Ҳаџьымба Рауль иҳәеит Аҧсны аинвестор иалаигало аҧара иҧылартә, мамзаргьы урҭ рырхынҳәразы аҭагылазаашьа аҧҵара иадҳәалоу азҵаарақәа иахьагьы ишактуалтәу.

«Даҽакала иуҳәозар, абри аҭагылазаашьаҟны иҟоу ашәарҭарақәа разҧхьагәаҭара аҭахуп. Урыстәылатәи аинвесторцәа рыдагьы, ҳара аинвесторцәа ҳзаауеит егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟынтәгьы. Зегьы рзы аҭагылазаашьақәа аҧҵатәуп. Урыстәылатәи ҳҩызцәа рзы, ҳекономика ашьҭыхразы ацхыраара ҳазҭо урҭ ирышьашәалоу алшарақәа раҧҵара ҳазхәыцлароуп», - иҳәеит Ҳаџьымба Рауль.

Сурков Владислав иазгәеиҭеит амеханизмқәа ирыцҵаны раҧҵара абиурократиатә еилазаараны иҟалоит еиҭа, уи аҭахны иҟаӡам.

«Ҳара иахьакәызаалак аҭагылазаашьақәа реиҕьтәразы аусура мҩаҧаҳгоит. Иҟоуп аҧынгылақәа, ажәытәтәиқәагьы, иара аҧсуа уаажәларраҟынгьы. Урыстәыла аганахьалагьы иҧсахтәу ыҟоуп, аполитикатә ҧынгылақәагьы убрахь иналаҵаны. Аригьы аинвесторцәа раара иаҧырхагоуп. Иҟоуп аинфраструктуратә ҧынгылақәагьы, иҟоуп обиективла зыда ҧсыхәа ыҟам аинвестициақәа рзы», - иҳәеит иара.

Сурков Владислав иазгәеиҭеит ари азҵаара Аҧсны ахьыҧшымра ашәарҭара иҭанамыргылартә ишыӡбатәу.

«Еилкаауп ара иеиҭамҵуа амазара аџьармыкьа аҽҟьарҭа шамам. Уи аҧынгыла хшыҩла иаҧыхзар, Аҧсны ахьыҧшымра ашәарҭа иҭанамыргылартә еиҧш, ҳәарада, ҧхьаҟа ацара акырӡа иацхраауан. Абри адагьы, абиуџьет хархәагақәеи ахазхатә инвесторцәа рхархәагақәеи ахьеинраалоу Аинвестициатә усбарҭа аҧышәа есааира алҵшәа бзиа анаҭоит, иаҭаху аҭагылазаашьагьы аҧнаҵоит. Убри аҟнытә аекономикатә ҧсҭазаара аганқәа зегьы еиҕьтәтәуп, усҟан аинвестициақәа есааира ирызҳалоит, уи агәра ганы сыҟоуп», - абас аихшьала ҟаиҵеит иара. 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org