Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада имҩаҧигеит апаспортқәеи анхаразы азиншәҟәи рыҭара иазку аилацәажәара

28.06.2017

3.JPG

Рашәарамза 28 рзы Аҧсны ахада Ҳаџьымба Рауль Аҧсны атәылауаа азеиҧштәылауаҩратә паспортқәеи анхаразы азиншәҟәи рыҭара иазкыз аилацәажәара мҩаҧигеит.

Атәыла араионқәа рыҟнытә апаспорттә еишәақәа реиҳабацәа Аҳәынҭқарра ахада адырра ирҭеит атәылауаа ирырҭахьо, аҭара иазхиоу апаспорт ҿыцқәа, аус зыдулара мҩаҧысуа адокументқәа, иара убас анхаразы азиншәҟәқәа рзы абарҭ арбагақәа ртәгьы. Ҳаџьымба Рауль адҵа ҟаиҵеит ауааҧсыра паспортла реиқәыршәареи анхаразы азиншәҟәы рыҭареи иазку аусура арццакразы. Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра анапхгара иааиҧмырҟьаӡакәа Ахада ари аусура шымҩаҧысуа азы адырра ирҭалоит


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org