Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада   Аԥсны Аҳәынҭқарра Астатистиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы лзы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит. 06.11.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Астатистиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы лзы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.
Абҵарамза 6 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра Астатистиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы лзы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит  06.11.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Абҵарамза 6 рзы  Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Ауаажәларратә палата алахәцәа рышьақәырҕәҕәара иазку Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 05.11.2019
Ахада Ауаажәларратә палата алахәцәа рышьақәырҕәҕәара иазку Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Абҵарамза 5 рзы Ахада Ауаажәларратә палата алахәцәа рышьақәырҕәҕәара иазку Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Ауаажәларратә палата алахәразы акандидатцәа дырҧылеит 05.11.2019
Ахада Ауаажәларратә палата алахәразы акандидатцәа дырҧылеит
Абҵарамза 5 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ахада иквота иазкны Ауаажәларратә палата алахәразы акандидатцәа злахәыз аиҧылара мҩаҧигеит.

Ахада 2019 шықәсазтәи ацитрустә ҽаҩра аекспорт азҵаарақәа рзы аилацәажәара мҩаҧигеит 05.11.2019
Ахада 2019 шықәсазтәи ацитрустә ҽаҩра аекспорт азҵаарақәа рзы аилацәажәара мҩаҧигеит
Абҵарамза 5 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 2019 шықәсазтәи ацитрустә ҽаҩра аекспорт азҵаарақәа ирызку аилацәажәара мҩаҧигеит.
    

Ахада Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ирызку ашәҟәы «Афырхацәа - Аиааира ҳзаазгаз» аӡыргара даҭааит 04.11.2019
Ахада Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ирызку ашәҟәы «Афырхацәа - Аиааира ҳзаазгаз» аӡыргара даҭааит
Абҵара 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба апублицист Гәугәуца Џьыкырҧҳа Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа ирызку лышәҟәы «Афырхацәа - Аиааира ҳзаазгаз» аӡыргара даҭааит.  

Владимир Путин Жәлар ракзаара амш идныҳәалара 04.11.2019
Владимир Путин Жәлар ракзаара амш идныҳәалара
Абҵара 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин Жәлар ракзаара амш идиныҳәалеит.

 Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Акультура аминистр лзы  Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 31.10.2019
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Акультура аминистр лзы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 31 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Акультура аминистр лзы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Адемографиеи арепатриациеи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 31.10.2019
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Адемографиеи арепатриациеи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 31 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Адемографиеи арепатриациеи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 31.10.2019
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 31 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада аполитикатә репрессиақәа ирылаӡыз рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит 30.10.2019
Ахада аполитикатә репрессиақәа ирылаӡыз рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит
Жьҭаарамза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит ХХ ашә. 30-40 шш. арепрессиақәа ирылаӡыз рбаҟа амҵан.

Ахада Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы Гәурам Инаԥшьба аколлектив дыдирдырит. 29.10.2019
Ахада Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы Гәурам Инаԥшьба аколлектив дыдирдырит.
Жьҭаарамза 29 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы Гәурам Инаԥшьба аколлектив дыдирдырит.

Ахада  Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара ашьақәгылашьа ашьақәырҕәҕәаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит 28.10.2019
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара ашьақәгылашьа ашьақәырҕәҕәаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 28 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль  Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара ашьақәгылашьа ашьақәырҕәҕәаразы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит 28.10.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 28 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль  Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит 28.10.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 28 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Аԥсны Аҳәынҭқаара Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистр изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит 28.10.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистр изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 28 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистр изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аԥыза-аминистр Актәи ихаҭыҧуаҩ изы  Аусԥҟа инапы аҵаиҩит 28.10.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аԥыза-аминистр Актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 28 рзы  Аԥсны Аҳәынҭқарра  Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра  Аԥыза-аминистр Актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара Аппарат Анапхгаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит  28.10.2019
Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара Аппарат Анапхгаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Жьҭаарамза 28 рзы  Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара Аппарат Анапхгаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи  рыбжьара асоциалтә-економикатә усеицура азҵаарақәа ирызкыз аилацәажәара мҩаҧигеит 24.10.2019
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара асоциалтә-економикатә усеицура азҵаарақәа ирызкыз аилацәажәара мҩаҧигеит
Жьҭаарамза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ҳазҭагылоу аамҭазы 2017-2019 шш. Аҧсны Аҳәынҭқарра Асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы Аинвестициатә программа амҩаҧысшьа иадҳәалоу азҵаарақәа ирызкыз аилацәажәара мҩаҧигеит.  

Ахада Аҟəа ақалақь администрациа ахада инапынҵақəа назыгӡо Кан Кəарҷиа аколлектив дыдирдырит 22.10.2019
Ахада Аҟəа ақалақь администрациа ахада инапынҵақəа назыгӡо Кан Кəарҷиа аколлектив дыдирдырит
Аҧсны Аҳəынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟəа ақалақь администрациа ахада инапынҵақəа назыгӡо Кан Кəарҷиа аколлектив дыдирдырит.

 


Новости 41 - 60 из 1672
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT