Ажәабжь ҿыцқәа

Аҧсны Ахада Александр Чачба (Шервашиӡе) иҭаацәа идикылеит  12.12.2017
Аҧсны Ахада Александр Чачба (Шервашиӡе) иҭаацәа идикылеит
Ҧхынҷкәынмза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба раҧхьатәи аҧсуа профессионалтә сахьаҭыхҩы Александр Чачба (Шервашиӡе) иҭаацәа идикылеит.  

Ахада Сократ Аџьынџьал дидикылеит 11.12.2017
Ахада Сократ Аџьынџьал дидикылеит
Ҧхынчқәынмза 11 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  дидикылеит аҳәынҭқарратә, ауаажәларратә усзуҩы, ауаажәларратә палата алахәҩы, «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара занашьоу Сократ Аџьынџьал  80-шықәсаихыҵратәи аиубилеи инамаданы.

Аҧсны Ахада Лыхнашҭа даҭааит Адунеизегьтәи Аҧсуа-абаза Конгресс абыжьбатәи аизара ду иалахәыз дрыцны  10.12.2017
Аҧсны Ахада Лыхнашҭа даҭааит Адунеизегьтәи Аҧсуа-абаза Конгресс абыжьбатәи аизара ду иалахәыз дрыцны
Ҧхынҷкәынмза 10 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Адунеизегьтәи Аҧсуа-абаза Конгресс абыжьбатәи аизара ду иалахәызи  аҭоурыхтә ҭыҧ Лыхнашҭа иаҭааит.

Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Александр Хлопонин диԥылеит 08.12.2017
Ахада Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Александр Хлопонин диԥылеит
Ԥхынҷкәынмза 8 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра Ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Александр Хлопонин диԥылеит.

Ахада Жәларбжьаратәи аԥсуа-абаза жәлар Рконгресс Абыжьбатәи аизараҟны иқәгылара 07.12.2017
Ахада Жәларбжьаратәи аԥсуа-абаза жәлар Рконгресс Абыжьбатәи аизараҟны иқәгылара
Ԥхынҷкәынмза 7 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Жәларбжьаратәи аԥсуа-абаза жәлар Рконгресс Абыжьбатәи аизара апленартә еилатәараҟны адныҳәаларатә ажәахә ҟаиҵеит.

Ахада аконкурс "Ашықәс арҵаҩы" аҟны аиааира згаз рыдныҳәалара иазкыз ацеремониаҟны иқәгылара 06.12.2017
Ахада аконкурс "Ашықәс арҵаҩы" аҟны аиааира згаз рыдныҳәалара иазкыз ацеремониаҟны иқәгылара
Ҧхынҷкәынмза 6 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба аконкурс "Ашықәс арҵаҩы" аҟны аиааира згаз арҵаҩцәа рыдныҳәалара иазкны Р Гәымба ихьӡ зху афилармониаҟны имҩаҧысыз ацеремониаҟны ажәахә ҟаиҵеит.

Ахада 1992-1993 шш. Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Аиааира агара 25 шықәса ахыҵреи Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара Амш 10 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵара знапы иану Акомиссиақәа алархәны аилатәара мҩаԥигеит 05.12.2017
Ахада 1992-1993 шш. Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Аиааира агара 25 шықәса ахыҵреи Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара Амш 10 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵара знапы иану Акомиссиақәа алархәны аилатәара мҩаԥигеит
Ԥхынҷкәынмза 5 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 1992-1993 шш. Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Аиааира агара 25 шықәса ахыҵреи Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахьыԥшымра Жәларбжьаратәи азхаҵара Амш 10 шықәса ахыҵреи разгәаҭара аҽазыҟаҵара знапы иану Акомиссиақәа алархәны аилатәара мҩаԥигеит.

Ахада ИАР еснагьтәи аиҿкааҩ, ИАРАА еснагьтәи ахаҭарнак Нильс Скотт диԥылеит  01.12.2017
Ахада ИАР еснагьтәи аиҿкааҩ, ИАРАА еснагьтәи ахаҭарнак Нильс Скотт диԥылеит
Ԥхынҷкәынмза 1 азы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Иеиду Амилаҭқәа Реиҿкаара еснагьтәи аиҿкааҩ, Иеиду Амилаҭқәа Реиҿкаара Аҿиара Апрограмма еснагьтәи ахаҭарнак Нильс Скотт диԥылеит.  

Ахада Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликахь иофициалтә визити Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспубликахь иусуратә визити хыркәшоуп 28.11.2017
Ахада Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликахь иофициалтә визити Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспубликахь иусуратә визити хыркәшоуп
Абҵарамза 28 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҧсныҟа дхынҳәит Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликахь иофициалтә визити Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспубликахь иусуратә визити хыркәшаны.

Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада Анатоли Бибилови инарҭбаау аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргеит. 27.11.2017
Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада Анатоли Бибилови инарҭбаау аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргеит.
Абҵарамза 26 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада Анатоли Бибилови инарҭбаау аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргеит.

Ахада Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада Виачеслав Битаров диҧылеит 27.11.2017
Ахада Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада Виачеслав Битаров диҧылеит
Абҵарамза 27 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада аамҭала инапынҵақәа назыгӡо Виачеслав Битаров иааҧхьарала имҩаҧигаз авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Владикавказ ақалақь аҟны Аҩада Уаҧстәылатәи Ареспублика Ахада Виачеслав Битаров диҧылеит.

Ахада Алада Уаҧстәыла Ареспубликаҟынтәи ицара иазкыз аофициалтә церемониа 27.11.2017
Ахада Алада Уаҧстәыла Ареспубликаҟынтәи ицара иазкыз аофициалтә церемониа
Абҵарамза 27 рзы Цхинвал ақалақь аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликаҟынтәи ицара иазкыз аофициалтә церемониа мҩаҧысит.

Ахада Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа даҭааит 27.11.2017
Ахада Алада Уаҧстәыла иҟоу Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа даҭааит
Абҵарамза 27 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликаҿы иҟоу Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәарҭа даҭааит.

Рауль Ҳаџьымбеи Анатоли Бибилови инарҭбаау аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргеит 26.11.2017
Рауль Ҳаџьымбеи Анатоли Бибилови инарҭбаау аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргеит
Абҵарамза 26 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаԥстәылатәи Ареспублика Ахада Анатоли Бибилови инарҭбаау аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргеит.

Ахада Цхинвалтәи ашкол №5 ашҭаҟны иҟоу амемориалтә нышәынҭраҿы игылоу ауахәама маҷ аҟны ақырҭуа агрессиа иахҟьаны иҭахаз ргәалашәаразы ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭеиҵеит 26.11.2017
Ахада Цхинвалтәи ашкол №5 ашҭаҟны иҟоу амемориалтә нышәынҭраҿы игылоу ауахәама маҷ аҟны ақырҭуа агрессиа иахҟьаны иҭахаз ргәалашәаразы ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭеиҵеит
Абҵарамза 26 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Цхинвалтәи ашкол №5 ашҭаҟны иҟоу амемориалтә нышәынҭраҿы игылоу ауахәама маҷ аҟны ақырҭуа агрессиа иахҟьаны иҭахаз ргәалашәаразы ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

Рауль Ҳаџьымбеи Анатоли Бибилови реиԥылара 26.11.2017
Рауль Ҳаџьымбеи Анатоли Бибилови реиԥылара
Абҵарамза 26 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаԥстәылаҟа иофициалтә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны Алада Уаԥстәылатәи Ареспублика Ахада Анатоли Бибилов диԥылеит.

Ахада Алада Уаҧстәыла Ареспубликаҿы иҧылара иазкыз агәырӷьаратә церемониа мҩаҧысит 26.11.2017
Ахада Алада Уаҧстәыла Ареспубликаҿы иҧылара иазкыз агәырӷьаратә церемониа мҩаҧысит
Абҵарамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ареспубликаҿы иҧылара иазкыз агәырӷьаратә церемониа мҩаҧысит.

Ахада официалтә визитла Алада Уаҧстәыла даҭааит 26.11.2017
Ахада официалтә визитла Алада Уаҧстәыла даҭааит
Абҵарамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба официалтә визитла Алада Уаҧстәылатәи Ареспублика даҭааит.

Ахада Аҧсны жәлар Аконституциа Амш рыдиныҳәалеит 26.11.2017
Ахада Аҧсны жәлар Аконституциа Амш рыдиныҳәалеит
Абҵарамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны жәлар ирыдиныҳәалеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа Амш.

Ахада официалтә визитла Алада Уаԥстәылатәи Ареспублика даҭаауеит 24.11.2017
Ахада официалтә визитла Алада Уаԥстәылатәи Ареспублика даҭаауеит
Абҵарамза 26-27 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаԥстәылатәи Ареспублика Ахада Анатоли Бибилов иааԥхьарала Алада Уаԥстәылатәи Ареспублика официалтә визитла даҭаауеит.


Новости 81 - 100 из 1049
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все