Ажәабжь ҿыцқәа

Атәылахьчара аминистр Ахада диирдырит Аԥсны Аҳәынҭқарра Арбџьарымчқәа рыштаб хада аиҳабы имаҵурахьы акандидат 02.08.2018
Атәылахьчара аминистр Ахада диирдырит Аԥсны Аҳәынҭқарра Арбџьарымчқәа рыштаб хада аиҳабы имаҵурахьы акандидат
Нанҳәамза 2 рзы Атәылахьчара аминистр  Мираб Қьышьмариа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба диирдырит Аԥсны Аҳәынҭқарра Арбџьарымчқәа рыштаб хада     аиҳабы имаҵурахьы акандидат, аинрал-маиор Уасил Луниов.

Ахада ааигәа зынхарҭа ҭыҧ аҟны археологиатә маҭәахәқәа зыԥшааз, Аҷандара ақыҭан инхо Русҭам Чхебелиа дидикылеит 02.08.2018
Ахада ааигәа зынхарҭа ҭыҧ аҟны археологиатә маҭәахәқәа зыԥшааз, Аҷандара ақыҭан инхо Русҭам Чхебелиа дидикылеит
Нанҳәамза 2 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ааигәа зынхарҭа ҭыҧ аҟны археологиатә маҭәахәқәа зыԥшааз, Аҷандара ақыҭан инхо Русҭам Чхебелиа дидикылеит.

Аԥсны Ахада арепатриациеи ҳџьынџьуаа рнаплакы ақәлареи инарымаданы инеиҵыхыз ауаажәларратә еизара далахәын 31.07.2018
Аԥсны Ахада арепатриациеи ҳџьынџьуаа рнаплакы ақәлареи инарымаданы инеиҵыхыз ауаажәларратә еизара далахәын
Ԥхынгәымза 31 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба арепатриациеи ҳџьынџьуаа рнаплакы ақәлареи инарымаданы имҩаҧысыз инеиҵыхыз ауаажәларратә еизара далахәын.

Ахада инапы аҵаиҩит Тарас Шамба аорден «Ахьӡ-Аҧша» I аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа  29.07.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Тарас Шамба аорден «Ахьӡ-Аҧша» I аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа
Ҧхынгәымза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Тарас Шамба «Ахьӡ-Аҧша» аорден I аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа.

Ахада Тарас Шамба ииубилеи идиныҳәалеит 29.07.2018
Ахада Тарас Шамба ииубилеи идиныҳәалеит
Ҧхынгәымза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аиуристтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Кавказ ажәларқәа Урыстәылатәи рконгресс ахантәаҩы, Урыстәылатәи аҳәынҭқарратә хәаахәҭра-економикатә университет апроректор Тарас Шамба 80 шықәса ихыҵра идиныҳәалеит.  

Ахада Очамчыра араион Администрациа аколлектив араион Ахада инапынҵақәа назыгӡо дыдирдырит    27.07.2018
Ахада Очамчыра араион Администрациа аколлектив араион Ахада инапынҵақәа назыгӡо дыдирдырит
Ҧхынгәымза 27 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Очамчыра араион Администрациа аколлектив араион Ахада инапынҵақәа назыгӡо Гиви Допуа дыдирдырит.  

 Ахада Дранда ақыҭаҿы аӡеихшарҭақәа дырҭааны ибеит  27.07.2018
Ахада Дранда ақыҭаҿы аӡеихшарҭақәа дырҭааны ибеит
Ҧхынгәымза 27 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Дранда ақыҭан Аҧсны Аҳәынҭқарра асоциалтә-економикатә ҿиара ацхрааразы Аинвестициатә программа аҳәаа иҭагӡаны иргылаз аӡеихшарҭа акаҭақәа дырҭааны ибеит.  

Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа 26.07.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа
Ҧхынгәымзы 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Очамчыра араион Администрациа ахада инапынҵақәа рынагӡаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Ахада аҧсны-урыстәылатәи аҳәааҟны аҭагылазаашьа иазкыз аилацәажәара мҩаҧигеит 26.07.2018
Ахада аҧсны-урыстәылатәи аҳәааҟны аҭагылазаашьа иазкыз аилацәажәара мҩаҧигеит
Ҧхынгәымза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аҧсны-урыстәылатәи аҳәааҟны аҭагылазаашьа иазкыз аилацәажәара мҩаҧигеит.  

Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа Ахада изы Аусҧҟа 26.07.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа Ахада изы Аусҧҟа
Ҧхынгәымза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа Ахада изы Аусҧҟа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы имҩаҧнагаз Аҧхынтә лагер иалахәыз дырҧылеит. 25.07.2018
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы имҩаҧнагаз Аҧхынтә лагер иалахәыз дырҧылеит.
Ҧхынгәымза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы имҩаҧнагаз Аҧхынтә лагер иалахәыз аҿар дырҧылеит.  

Ахада инапы аҵаиҩит Гәбаз Е.Ш. «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы" ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа 25.07.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Гәбаз Е.Ш. «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы" ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапы аҵаиҩит Гәбаз Е.Ш. «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз  аҭҵаарадырра аусзуҩы" ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа.

Алексис Ципрас идышшылара абна абылраан ауаа рҭахара инамаданы  25.07.2018
Алексис Ципрас идышшылара абна абылраан ауаа рҭахара инамаданы
Ҧхынгәымза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Абырзентә Республика Аҧыза-министр Алексис Ципрас дидышшылеит абна абылра иахҟьаны ауаа рҭахара инамаданы.      

Аҧсны Аҳәынҭқарра Абираҟ Амш азы адныҳәалара 23.07.2018
Аҧсны Аҳәынҭқарра Абираҟ Амш азы адныҳәалара
Ҧхынгәымза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны жәлар ирыдиныҳәалеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Абираҟ Амш.

Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа Ахада изы Аусҧҟа 23.07.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа Ахада изы Аусҧҟа
Ҧхынгәымза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Очамчыра араион администрациа Ахада изы Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Аминистрцәа реилазаара аппарат Анапхгаҩы изы Аусҧҟа 23.07.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аминистрцәа реилазаара аппарат Анапхгаҩы изы Аусҧҟа
Ҧхынгәымза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аминистрцәа реилазаара аппарат Анапхгаҩы изы Аусҧҟа.  


Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи Афедерациа иатәу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база иаҭааит 22.07.2018
Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи Афедерациа иатәу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база иаҭааит
Ҧхынгәымза 21 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи Афедерациа иатәу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база иаҭааит 100-шықәса ахыҵра инамаданы.

Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Ахьӡ-аҧша апарк аҟны иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит 21.07.2018
Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Ахьӡ-аҧша апарк аҟны иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит
Ҧхынгәымза 21 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилови  Ахьӡ-аҧша апарк аҟны 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит.

 Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа рбаҟеи Идырым асолдаҭ ибаҟеи рымҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын 21.07.2018
Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа рбаҟеи Идырым асолдаҭ ибаҟеи рымҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын
Ҧхынгәымза 21 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилови  1994 шықәса инаркны 2008 шықәсанӡа Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны абжьаҟазаратә миссиа назыгӡоз Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа рбаҟеи 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база 100-шықәса ахыҵра инамаданы Идырым асолдаҭ ибаҟеи рымҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын. Ахада Урыстәылатәи Афедерациа иатәу Кутузови Аеҵәа ҟаҧшьи занашьоу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база шәышықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә аҟны иқәгылара 21.07.2018
Ахада Урыстәылатәи Афедерациа иатәу Кутузови Аеҵәа ҟаҧшьи занашьоу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база шәышықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаҧгатә аҟны иқәгылара
Ҧхынгәымза 21 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа иатәу Кутузови Аеҵәа ҟаҧшьи занашьоу 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база шәышықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит уи анапхгареи архәҭеи.    


Новости 81 - 100 из 1276
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все