Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада тҟәарчалаа рықалақь амш рыдиныҳәалеит 09.04.2018
Ахада тҟәарчалаа рықалақь амш рыдиныҳәалеит
Мшаҧымза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба тҟәарчалаа рықалақь амш рыдиныҳәалеит.

Ахада Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын 08.04.2018
Ахада Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын
Мшаҧымза 8 руыха Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба  Ицқьаӡоу Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара ахьӡ зху Аҟәактәи акафедралтә ныхаҟны Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын.

Аҧсуа иашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Бассариани (Аҧлиаа) Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлари рыдныҳәалара 08.04.2018
Аҧсуа иашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Бассариани (Аҧлиаа) Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлари рыдныҳәалара
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсуа иашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Бассариани (Аҧлиаа) Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлари дрыдныҳәалеит.

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит амармалташьтә пты алаҵәара аҿагылара азҵаарақәа ирызкны 06.04.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит амармалташьтә пты алаҵәара аҿагылара азҵаарақәа ирызкны
Мшаҧымза 6 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит  амармалташьтә пты алаҵәара аҿагылара азҵаарақәа ирызкны.  

Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа 05.04.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа
Мшаҧымза 5 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа.

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит акурорттә сезон аҽазыҟаҵара иазкны 04.04.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит акурорттә сезон аҽазыҟаҵара иазкны
Мшаҧымза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәжаәара мҩаҧигеит акурорттә сезон аҽазыҟаҵара иазкны.

Ахада бзиала шәаабеит ҳәа реиҳәеит раҧхьатәи Аҟәатәи жәларбжьаратәи акинофестиваль иалахәу, иара убас уи асасцәа  02.04.2018
Ахада бзиала шәаабеит ҳәа реиҳәеит раҧхьатәи Аҟәатәи жәларбжьаратәи акинофестиваль иалахәу, иара убас уи асасцәа
Мшаҧымза 2 рзы Аҧсны Ахада  Рауль Ҳаџьымба Актәи Аҟәатәи жәларбжьаратәи акинофестиваль аартраҟны дықәгылеит уи иалахәуи асасцәеи  бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо.

Ахада Земира Чыкәбар III аҩаӡара змоу Ахьӡ-Аҧша аорден ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 29.03.2018
Ахада Земира Чыкәбар III аҩаӡара змоу Ахьӡ-Аҧша аорден ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Хәажәкырамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Земира Чыкәбар III  аҩаӡара змоу Ахьӡ-Аҧша аорден ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.  

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәараҿы адышшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа нижьит 29.03.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәараҿы адышшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа нижьит
Хәажәкырамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Хаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа  Ацҳаражәҳәараҿы адышшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа нижьит Кемеров иҟалаз арыцҳара инамаданы.

Ахада инапы аҵаиҩит «2018 шықәса мшаҧымза-лаҵарамзазы аррамаҵура ааҧхьарала иахысуа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа аррамаҵура рахысреи аррамаҵураҟнытә рхы рақәиҭтәреи рзы» Аусҧҟа.  26.03.2018
Ахада инапы аҵаиҩит «2018 шықәса мшаҧымза-лаҵарамзазы аррамаҵура ааҧхьарала иахысуа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа аррамаҵура рахысреи аррамаҵураҟнытә рхы рақәиҭтәреи рзы» Аусҧҟа.
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит «2018 шықәса мшаҧымза-лаҵарамзазы аррамаҵура ааҧхьарала иахысуа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа аррамаҵура рахысреи аррамаҵураҟнытә рхы рақәиҭтәреи рзы Аусҧҟа».

  

 Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит атәылауаа Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә ацхыраара рыҭара азҵаарақәа инарыдҳәаланы 26.03.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит атәылауаа Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә ацхыраара рыҭара азҵаарақәа инарыдҳәаланы
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  аилацәажаәара мҩаҧигеит атәылауаа Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә ацхыраара рыҭара азҵаарақәа инарыдҳәаланы  

Аҧсны Ахада Владимир Путин дидышшылеит Кемерово ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз абылра инамаданы 26.03.2018
Аҧсны Ахада Владимир Путин дидышшылеит Кемерово ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз абылра инамаданы
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путини иҭахаз рҭаацәеи дрыдышшылеит Кемерово ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз абылра инамаданы.  

Ахада Иреиҳаӡоу аӡбарҭа Ахантәаҩы ҿыц аколлектив дыдирдырит. 26.03.2018
Ахада Иреиҳаӡоу аӡбарҭа Ахантәаҩы ҿыц аколлектив дыдирдырит.
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Иреиҳаӡоу аӡбарҭа Ахантәаҩы ҿыц аколлектив дыдирдырит.

Москватәи Аҧсуа Диаспора аҧҵара 60-шықәсахыҵра адныҳәалара 25.03.2018
Москватәи Аҧсуа Диаспора аҧҵара 60-шықәсахыҵра адныҳәалара
Хәажәкырамза 25 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Москватәи Аҧсуа Диаспора ахаҭарнакцәа  ирыдиныҳәалеит уи аҧҵара 60-шықәсахыҵра.

Ахада амармалташьтә пты иаҿагыланы ақәҧара иазку аусмҩаҧгатәқәа русеицура азҵаарақәа ирызку Аилацәажәара апленартә хәҭа далахәын 25.03.2018
Ахада амармалташьтә пты иаҿагыланы ақәҧара иазку аусмҩаҧгатәқәа русеицура азҵаарақәа ирызку Аилацәажәара апленартә хәҭа далахәын
Хәажәкырамза 24 рзы имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  амармалташьтә пты иаҿагыланы ақәҧара иазку аусмҩаҧгатәқәа русеицура азҵаарақәа ирызку Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭанхамҩа аминистрра Аилацәажәара  апленартә хәҭа далахәын.

Рауль Ҳаџьымбеи Владимир Путини ҭелла реицәажәара 24.03.2018
Рауль Ҳаџьымбеи Владимир Путини ҭелла реицәажәара
Хәажәкырамза 24 рзы имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путини ҭелла реицәажәара.

 Ахада Беслан Агрба Имшира идиныҳәалеит 24.03.2018
Ахада Беслан Агрба Имшира идиныҳәалеит
Хәажәкырамза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба АУЕ «Москватәи Аҧсуа Диаспора» Анапхгара Ахантәаҩы Беслан Агрба Имшира идиныҳәалеит.

 Аҧсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭқарратә еилакы 25 шықәса ахыҵра иазкыз агәырӷьаратә еилатәараҟны ақәгылара 23.03.2018
Аҧсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынҭқарратә еилакы 25 шықәса ахыҵра иазкыз агәырӷьаратә еилатәараҟны ақәгылара

Александр Бортников Рауль Ҳаџьымба Имшира идиныҳәалеит 21.03.2018
Александр Бортников Рауль Ҳаџьымба Имшира идиныҳәалеит
Хәажәкырамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ииубилеи идиныҳәалеит Урыстәыла Ашәарҭадара Афедералтә маҵзура Александр Бортников.

Башар Аль-Асад Рауль Ҳаџьымба Имшира идиныҳәалеит 21.03.2018
Башар Аль-Асад Рауль Ҳаџьымба Имшира идиныҳәалеит
Хәажәкырамза 21 рзы Шьамтәылатәи Арабтә Республика  Ахада   Башар Аль-Асад Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ииубилеи идиныҳәалеит.


Новости 101 - 120 из 1172
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT