Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Иаҧыхуп Аҧсны Ахада иҟны ауаҩы изинқәа рзы Амчнаӡазмоу имаҵура

04.04.2016

«Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны ауаҩы изинқәа рзы Амчнаӡазмоу изы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан амч аиура инамаданы, Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Иусҧҟала 2016 шықәса лаҵарамза 4 инаркны иаҧихит Аҧсны Ахада иҟны ауаҩы изинқәа рзы Амчнаӡазмоу имаҵура.

Абри инамаданы Ахада Иусҧҟала Гьаргь Анатоли-иҧа Оҭырба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иҟны ауаҩы изинқәа рзы Амчнаӡазмоу имаҵураҟнытә ихы дақәиҭтәуп 2016 шықәса лаҵарамза 4 инаркны.

Иара убас Ахада Идҵала Дмитри Зураб-иҧа Маршьан ихы дақәиҭтәуп Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иҟны ауаҩы изинқәа рзы Амчнаӡазмоу ицхырааҩ имаҵураҟнытә.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org