Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт
<p>Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.  

<p>Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп  200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

22.05.2012
Аҟәа имҩаҧысит агәыҳалалратә концерт

Иахьа Аҟәа ақ. аҿы имҩаҧысит акультура-гәыҳалалратә фонд ”Ашана” адгылара азҭаз агәыҳалалратә концерт.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала Афонд “Ашана”ашҟа ииагоуп 200 нызқь мааҭ аҧаратә хархәагақәа.

15.05.1015
Абарҭ аминуҭқәа рзы Шәача имҩаҧысуеит Рауль Ҳаџьымбеи Владимир Путини реиҧылара.

Абарҭ аминуҭқәа рзы Шәача имҩаҧысуеит Рауль Ҳаџьымбеи Владимир Путини реиҧылара.

15.05.1015
Абарҭ аминуҭқәа рзы Шәача имҩаҧысуеит Рауль Ҳаџьымбеи Владимир Путини реиҧылара.

Абарҭ аминуҭқәа рзы Шәача имҩаҧысуеит Рауль Ҳаџьымбеи Владимир Путини реиҧылара.

15.07.2015
Ахада Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахаҭарнакцәа дырҧылеит

Аҟәа, 15.00

Рауль Ҳаџьымба Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахаҭарнакцәа дырҧылеит.

Аиҧылара иалахәын Ахада ихаҭыҧуаҩы Витали Габниа, аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩы Шамиль Аӡынба, Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Асҭамыр Ҭаниа, Аҿартә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Алиас Аҩыӡба.


РАУЛЬ ҲАЏЬЫМБА МШАҦНЫҲӘАЗТӘИ АНЦӘАМАҴЗУРА ДАЛАХӘЫН

Ақьырсиан иашахаҵара ныҟәызго ақьырсианцәа, Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлар зегьы рыдныҳәалара
Ақьырсиан иашахаҵара ныҟәызго ақьырсианцәа, Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлар зегьы рыдныҳәалара
Мшаҧымза 16 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ақьырсиан иашахаҵара ныҟәызго ақьырсианцәа, Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлар зегьы дрыдныҳәалеит.  

Рауль Ҳаџьымба Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеранцәа дырҧылеит
Рауль Ҳаџьымба Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеранцәа дырҧылеит

Аиааира Амш аламҭалазы Ахада Иусбарҭаҟны имҩаҧысит Рауль Ҳаџьымбеи Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аветеранцәеи реиҧылара.

Алада икьыҧхьуп ари аиҧылараҟны Ахада иқәгылара атекст.

* * *

Руслан Қапба Имшира идныҳәалара
Руслан Қапба Имшира идныҳәалара


Новости 1501 - 1520 из 1525
Начало | Пред. | 73 74 75 76 77 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT