Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада амармалташьтә пты Аҧсны ахыҵәара апроблема инамаданы аилацәажәара мҩаҧигеит 09.10.2017
Ахада амармалташьтә пты Аҧсны ахыҵәара апроблема инамаданы аилацәажәара мҩаҧигеит
Жьҭаарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба ҳтәылаҟны амармалташьтә пты ахыҵәара апроблема инамаданы аилацәажәара мҩаҧигеит.

Ахада ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит 08.10.2017
Ахада ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит
Жьҭаармза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Лыхны ақыҭан ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит.

Владимир  Путин идныҳәалара 07.10.2017
Владимир Путин идныҳәалара
Жьҭаарамза 7 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин ииубилеи идиныҳәалеит.

Гагра ақалақьи араиони рхақәиҭтәра  25 шықәса ахыҵра иазку аусмҩаҧгатә аҟны Ахада иқәгылара 06.10.2017
Гагра ақалақьи араиони рхақәиҭтәра 25 шықәса ахыҵра иазку аусмҩаҧгатә аҟны Ахада иқәгылара
Жьҭаарамза 6 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба Гагра ақалақьи араиони рхақәиҭтәра  25 шықәса ахыҵра иазку аусмҩаҧгатә аҟны  дықәгылеит.

Ахада Гагра Ахьӡ-Аҧша Амемориал аҟни Владислав Арӡынба ибаҟа амҵани ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит 06.10.2017
Ахада Гагра Ахьӡ-Аҧша Амемориал аҟни Владислав Арӡынба ибаҟа амҵани ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит

Платон Бебиа идныҳәалара 05.10.2017
Платон Бебиа идныҳәалара
Жьҭаарамза 5 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба апоет, ашәҟәыҩҩы, апублицист, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсны Аҳәынҭқарратә премиа алауреат Платон Бебиа имшира идиныҳәалеит.

Ахада инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусԥҟа 05.10.2017
Ахада инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусԥҟа
Жьҭаарамза 5 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз арҵаҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусԥҟа.

Ахада «Аԥсны аҭыԥ змаз атеррор бааԥс. Аԥснытәи АССР 1937-1938шш.» («Большой террор в Абхазии. Абхазская АССР 1937-1938 гг.») захьӡу ашәҟәы аӡыргара даҭааит 05.10.2017
Ахада «Аԥсны аҭыԥ змаз атеррор бааԥс. Аԥснытәи АССР 1937-1938шш.» («Большой террор в Абхазии. Абхазская АССР 1937-1938 гг.») захьӡу ашәҟәы аӡыргара даҭааит
Жьҭаарамза 4 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Раул Ҳаџьымба даҭааит «Аԥсны аҭыԥ змаз атеррор бааԥс. Аԥснытәи АССР 1937-1938шш.» («Большой террор в Абхазии. Абхазская АССР 1937-1938 гг.») захьӡу ашәҟәы аӡыргара. Уи мҩаԥысуан И. Папасқьыр ихьӡ зху Амилаҭтә библиотекаҟны.

Рауль Ҳаџьымба Сербтәи Ареспублика Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аделегациа дырԥылеит 03.10.2017
Рауль Ҳаџьымба Сербтәи Ареспублика Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аделегациа дырԥылеит
Жьҭаарамза 3 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Сербтәи Ареспублика Ахәаахәҭра-ааглыхратә палата аделегациа дырԥылеит.

Рауль Ҳаџьымба Шьамтәылатәи Жәлартә Хеилак аделегациа дырҧылеит 03.10.2017
Рауль Ҳаџьымба Шьамтәылатәи Жәлартә Хеилак аделегациа дырҧылеит
Жьҭаарамза 3 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Шьамтәылатәи Арабтә Республика Жәлартә Хеилак аделегациа дырҧылеит

Ахада Бзыҧ аҳаблаҟны аҽыбҕаҟазаратә еицлабрақәа  дырҭааит 01.10.2017
Ахада Бзыҧ аҳаблаҟны аҽыбҕаҟазаратә еицлабрақәа дырҭааит
Жьҭаарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба  Бзыҧ аҳаблаҟны традицианы иҟалаз 1992-1993 шш. Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира Амш иазкыз аҽыбҕаҟазаратә еицлабрақәа  дырҭааит.

Ахада атеннистә турнир «Аҧсуа хылҧа ду» аркра даҭааит 01.10.2017
Ахада атеннистә турнир «Аҧсуа хылҧа ду» аркра даҭааит
Жьҭаарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба  Гагра имҩаҧысуаз  XVI атеннистә турнир «Аҧсуа хылҧа ду» даҭааит.

Ахада адышшылара ҟаиҵеит Руслан Панеш иҧсҭазаара иалҵра инамаданы 01.10.2017
Ахада адышшылара ҟаиҵеит Руслан Панеш иҧсҭазаара иалҵра инамаданы
Жьҭаарамза 1 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба еицырдыруа ауаажәларратә усзуҩы, Аҧсны аҩыз ду Руслан Панеш иҧсҭазаара иалҵра инамаданы Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилови иҭынхацәеи дрыдышшылеит.

Аиааира Амш иазку аусмҩаҧгатә аҟны Ахада иқәгылара 30.09.2017
Аиааира Амш иазку аусмҩаҧгатә аҟны Ахада иқәгылара
Цәыббрамза 30 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба 1992-1993 шш. Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира амш иазкны Р. Гәымба ихьӡ зху Аҧснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаҧысыз аусмҩаҧгатә аҟны  дықәгылеит.

Ахақәиҭра ашҭаҿы Ахада иқәгылара 30.09.2017
Ахақәиҭра ашҭаҿы Ахада иқәгылара

Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрра аршьаҟауаа  рныҳәатә мҩасраан Ахада иқәгылара 30.09.2017
Аҧсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрра аршьаҟауаа рныҳәатә мҩасраан Ахада иқәгылара

Ахада Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит 30.09.2017
Ахада Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит
Цәыббрамза 30, Аиааира амш аҽны, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны Иҭахаз аибашьцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭеиҵеит.

Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит 30.09.2017
Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит
Цәыббрамза 30, Аиааира Ду амш аҽны, Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба далахәын Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Григори-иҧа Арӡынба Ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара иазкыз ацеремониа.

Рауль Ҳаџьымбеи Вадим Красносельскии Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аартра иалахәын 29.09.2017
Рауль Ҳаџьымбеи Вадим Красносельскии Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аартра иалахәын
Цәыббрамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельскии Аҧсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла Ацәыргақәҵа зал хадаҟны имҩаҧысыз Аиааира Амш иазку аҧснытәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа иаҭааит.

Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла адесантцәа дырԥылеит 29.09.2017
Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла адесантцәа дырԥылеит
Цәыббрамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәыла адесантцәа дырҧылеит


Новости 101 - 120 из 990
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT