Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада Женеватәи аиҿцәажәарақәа Рацхантәаҩы Анти Турунен диԥылеит 22.11.2017
Ахада Женеватәи аиҿцәажәарақәа Рацхантәаҩы Анти Турунен диԥылеит
Абҵарамза 22 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба дидикылеит Аахыҵ Кавказ ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи рзы ЕАР аҟынтәи Женеватәи аиҿцәажәарақәа Рацхантәаҩы Анти Турунен.

 Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа 22.11.2017
Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Гурџьуа Леуа «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа 22.11.2017
Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Аӡынба Иури «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз афымцамч аусзуҩы» ҳәа Аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа 22.11.2017
Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз афымцамч аусзуҩы» ҳәа Аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа

Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз афымцамч аусзуҩы» ҳәа Аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа.

Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа 22.11.2017
Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Мархолиа Наталиа «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 22.11.2017
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра  Ахада Рауль Ҳаџьымба «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аҧсны  Ахада  Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рзы аминистр Ельвира Арсалиа дидикылеит  21.11.2017
Аҧсны Ахада Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рзы аминистр Ельвира Арсалиа дидикылеит
Абҵарамза 21 азы Аҧсны  Ахада  Рауль Ҳаџьымба Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рзы аминистр Ельвира Арсалиа дидикылеит  

Ахада «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 20.11.2017
Ахада «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара анашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Наталиа Мархолиа «Ахьӡ-Аҧша» аорден III аҩаӡара ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

 Аҧсны  Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа 20.11.2017
Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны  Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟа.  

Аҧсны  Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟақәа  20.11.2017
Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟақәа
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны  Ахада инапы аҵаиҩит «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы анашьаразы» Аусҧҟақәа  

Аҧсны Ахада XI Аҩадакавказтәи акинои ателехәаҧшреи иаарту рфестиваль «КУНАКИ» аркраҟны иқәгылара 20.11.2017
Аҧсны Ахада XI Аҩадакавказтәи акинои ателехәаҧшреи иаарту рфестиваль «КУНАКИ» аркраҟны иқәгылара
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба XI Аҩадакавказтәи акинои ателехәаҧшреи иаарту рфестиваль «КУНАКИ» аркраан ажәахә ҟаиҵеит.

Аҧсны Ахада Апатриарх Кирилл Имшира идиныҳәалеит 20.11.2017
Аҧсны Ахада Апатриарх Кирилл Имшира идиныҳәалеит
Абҵарамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Апатриарх  Москватәии Урыстәыла Зегьтәии Кирилл Имшира идиныҳәалеит.

Ахада диԥылеит Нхыҵ Кавказ аусқәа рзы Урыстәылатәи Афедерациа аминистр Лев Кузнецов 17.11.2017
Ахада диԥылеит Нхыҵ Кавказ аусқәа рзы Урыстәылатәи Афедерациа аминистр Лев Кузнецов
Абҵарамза 17 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба диԥылеит Нхыҵ Кавказ аусқәа рзы Урыстәылатәи Афедерациа аминистр Лев Кузнецов.

Ахада «Гәниа А.С. «Ахьӡ-Аԥша» Аорден ахԥатәи аҩаӡара ианашьаразы» Аусԥҟа инапы аҵаиҩит 17.11.2017
Ахада «Гәниа А.С. «Ахьӡ-Аԥша» Аорден ахԥатәи аҩаӡара ианашьаразы» Аусԥҟа инапы аҵаиҩит
Абҵарамза 16 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба «Гәниа А.С. «Ахьӡ-Аԥша» Аорден ахԥатәи аҩаӡара ианашьаразы» Аусԥҟа инапы аҵаиҩит.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадеи Науру Ареспублика Ахадеи инарҭбаау реиҧылара 12.11.2017
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадеи Науру Ареспублика Ахадеи инарҭбаау реиҧылара
Абҵарамза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иусбарҭаҟны имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Науру Ареспублика Ахада Барон Вакои инарҭбаау реиҧылара

Рауль Ҳаџьымба Барон Вака диҧылеит 12.11.2017
Рауль Ҳаџьымба Барон Вака диҧылеит
Абҵарамза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Науру Ареспублика Ахада Барон Вака диҧылеит.

Рауль Ҳаџьымба Даниель Ортега имшира идиныҳәалеит 11.11.2017
Рауль Ҳаџьымба Даниель Ортега имшира идиныҳәалеит
Абҵарамза 11 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Никарагуа Ареспублика Ахада Хосе Даниель Ортега Сааведра имшира идиныҳәалеит.

Рауль Ҳаџьымба Науру Ареспублика Ахада Барон Вака диҧылоит 10.11.2017
Рауль Ҳаџьымба Науру Ареспублика Ахада Барон Вака диҧылоит
Абҵарамза 12-13 рзы Науру Ареспублика Ахада Барон Вака усутә визитла Аҧсны Аҳәынҭқарра даҭаауеит.

Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҵакырадгьыл аҟны изакәаным аргылара ақәгара азҵаара инамаданы Ахада имҩаҧигаз абрифинг 09.11.2017
Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҵакырадгьыл аҟны изакәаным аргылара ақәгара азҵаара инамаданы Ахада имҩаҧигаз абрифинг
Абҵарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Пицунда-Мысратәи аҳәырҧсарра аҵакырадгьыл аҟны изакәаным аргылара ақәгара азҵаара инамаданы абрифинг мҩаҧигеит.

Ахада абанктә еилазаара ахаҭарнакцәа дырҧылеит 09.11.2017
Ахада абанктә еилазаара ахаҭарнакцәа дырҧылеит
Абҵарамза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба атәыла абанктә еилазаара ахаҭарнакцәа дырҧылеит.


Новости 101 - 120 из 1049
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT