Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымба АА АШӘМ Ҷыдалатәи аус иазку Ацентр даҭааит

Рауль Ҳаџьымба Гәылрыҧшь араион Уарча ақыҭан Аҧсны Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура Ҷыдалатәи аус иазку Ацентр аҟны имҩаҧысуаз аҽазыҟаҵарақәа дырҭааит.

Ахада арахь данымҩахыҵуаз ицын Ахада ихаҭыҧуаҩы Витали Габниа, АШӘМ Ахантәаҩы Зураб Маан. АШӘМ Ҷыдалатәи аус иазку Ацентр аиҳабы Рауль Харабуа Ахада адырра ииҭеит архәҭа имҩаҧнаго аҽазыҟаҵаратә усмҩаҧгатәқәа разҧхьагәаҭа атәы. Ацентр аусзуҩцәа иаадырҧшит аҕа ицәыргара, зыгәҩара ыҟоу амашьына иақәтәоу иабџьар имхра, ахыбрақәа ргара, зыгәҩара ыҟоу раанкылара уҳәа реиҧш иҟоу адҵақәа рынагӡашьа.

Иара убас Ахадеи Ахада ихаҭыҧуаҩи ирбеит Арбџьар рыҩныҵҟа иҟоу абџьари атехникеи.

Архәҭа аҧылараан Рауль Ҳаџьымба ахә ҳаракны ишьеит Ацентр аусзуҩцәа разыҟаҵара аҩаӡара, агәрагьы диргеит Аҧсны анапхгара аганахьала ганрацәалатәи ацхыраара шрыҭахо ала. «Шәара шәырхәҭа – атәыла арбџьар мчқәа рсистемаҟны иналукааша еилазаароуп , шәара иахьа зыҩаӡара ҳаракӡоу аҽазыҟаҵара аашәырҧшит»,- иаҵшьны иазгәеиҭеит аҳәынҭқарра ахада.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT