Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада Аминистрцәа реилазаара Геннади Гагәлиа дыдирдырит 25.04.2018
Ахада Аминистрцәа реилазаара Геннади Гагәлиа дыдирдырит
Мшаҧымза 25 рзы  Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аминистрцәа реилазаара Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа дыдирдырит.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа 24.04.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа
Мшаҧымза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа.

XX ашәышықәса алагамҭазтәи арыцҳарақәа инарымаданы аерман жәлар рыдышшылара 24.04.2018
XX ашәышықәса алагамҭазтәи арыцҳарақәа инарымаданы аерман жәлар рыдышшылара
Мшаҧымза 24 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аерман жәлар дрыдышшылеит XX ашәышықәса алагамҭазтәи арыцҳарақәа инарымаданы.

Аспортсменцәа ҿарацәа рҧылара 23.04.2018
Аспортсменцәа ҿарацәа рҧылара
Мшаҧымза 23 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба идикылеит зхы иақәиҭу ақәҧаразы Урыстәыла Аицлабраҿы аиааира згаз Асланбек Гәарамиа, иара убас ақәыҧшцәа рыбжьара Урыстәыла Аицлабраҿы зхы иақәиҭу аицлабраҟны араӡны иааирагаҩцәа  Асҭамыр Гәынбеи Гьаргь Адлеибеи.

Ахада зылшара ҧку ахәыҷқәа рзы Ареспубликатә реабилитациатә центр анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рырҿиаратә усумҭақәа рцәыргақәҵа даҭааит 18.04.2018
Ахада зылшара ҧку ахәыҷқәа рзы Ареспубликатә реабилитациатә центр анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рырҿиаратә усумҭақәа рцәыргақәҵа даҭааит
Мшаҧымза 18 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба зылшара ҧку ахәыҷқәа рзы Ареспубликатә реабилитациатә центр анапаҵаҟа иҟоу ахәыҷқәа рырҿиаратә усумҭақәа рцәыргақәҵа даҭааит Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны.  

Аҧсны Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахьыҧшымра амш инамаданы Башар Аль-Асад ихьӡала ацҳамҭа ишьҭит  17.04.2018
Аҧсны Ахада Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахьыҧшымра амш инамаданы Башар Аль-Асад ихьӡала ацҳамҭа ишьҭит
Мшаҧымза 17 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ацҳамҭа ишьҭит Шьамтәылатәи Арабтә Республика Ахада Башар Аль-Асад ихьӡала Ахьыҧшымра амш инадҳәаланы.  

Ахада инапы аҵаиҩит Зураб Ачба изаамҭанытәиу акласстә чын иҭаразы Аусҧҟа 16.04.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Зураб Ачба изаамҭанытәиу акласстә чын иҭаразы Аусҧҟа
Мшаҧымза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Зураб Ачба 3 -тәи акласс иаҵанакуа аиустициа Аҳәынҭқарратә абжьгаҩ изы изаамҭанытәиу акласстә чын иҭаразы Аусҧҟа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Апрокурор Хада Зураб Ачба диҧылеит  16.04.2018
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Апрокурор Хада Зураб Ачба диҧылеит
Мшаҧымза 16 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Апрокурор Хада Зураб Ачба диҧылеит.    

Ахада тҟәарчалаа рықалақь амш рыдиныҳәалеит 09.04.2018
Ахада тҟәарчалаа рықалақь амш рыдиныҳәалеит
Мшаҧымза 9 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба тҟәарчалаа рықалақь амш рыдиныҳәалеит.

Ахада Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын 08.04.2018
Ахада Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын
Мшаҧымза 8 руыха Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба  Ицқьаӡоу Анцәадзыхшаз Лылацәеиқәыҧсара ахьӡ зху Аҟәактәи акафедралтә ныхаҟны Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын.

Аҧсуа иашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Бассариани (Аҧлиаа) Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлари рыдныҳәалара 08.04.2018
Аҧсуа иашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Бассариани (Аҧлиаа) Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлари рыдныҳәалара
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсуа иашахаҵаратә уахәама анапхгаҩы Бассариани (Аҧлиаа) Мшаҧныҳәа иаҧыло Аҧсны жәлари дрыдныҳәалеит.

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит амармалташьтә пты алаҵәара аҿагылара азҵаарақәа ирызкны 06.04.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит амармалташьтә пты алаҵәара аҿагылара азҵаарақәа ирызкны
Мшаҧымза 6 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит  амармалташьтә пты алаҵәара аҿагылара азҵаарақәа ирызкны.  

Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа 05.04.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа
Мшаҧымза 5 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы Ахантәаҩы изы Аусҧҟа.

Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит акурорттә сезон аҽазыҟаҵара иазкны 04.04.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит акурорттә сезон аҽазыҟаҵара иазкны
Мшаҧымза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәжаәара мҩаҧигеит акурорттә сезон аҽазыҟаҵара иазкны.

Ахада бзиала шәаабеит ҳәа реиҳәеит раҧхьатәи Аҟәатәи жәларбжьаратәи акинофестиваль иалахәу, иара убас уи асасцәа  02.04.2018
Ахада бзиала шәаабеит ҳәа реиҳәеит раҧхьатәи Аҟәатәи жәларбжьаратәи акинофестиваль иалахәу, иара убас уи асасцәа
Мшаҧымза 2 рзы Аҧсны Ахада  Рауль Ҳаџьымба Актәи Аҟәатәи жәларбжьаратәи акинофестиваль аартраҟны дықәгылеит уи иалахәуи асасцәеи  бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо.

Ахада Земира Чыкәбар III аҩаӡара змоу Ахьӡ-Аҧша аорден ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 29.03.2018
Ахада Земира Чыкәбар III аҩаӡара змоу Ахьӡ-Аҧша аорден ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Хәажәкырамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Земира Чыкәбар III  аҩаӡара змоу Ахьӡ-Аҧша аорден ланашьаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.  

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәараҿы адышшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа нижьит 29.03.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәараҿы адышшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа нижьит
Хәажәкырамза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Хаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа  Ацҳаражәҳәараҿы адышшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа нижьит Кемеров иҟалаз арыцҳара инамаданы.

Ахада инапы аҵаиҩит «2018 шықәса мшаҧымза-лаҵарамзазы аррамаҵура ааҧхьарала иахысуа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа аррамаҵура рахысреи аррамаҵураҟнытә рхы рақәиҭтәреи рзы» Аусҧҟа.  26.03.2018
Ахада инапы аҵаиҩит «2018 шықәса мшаҧымза-лаҵарамзазы аррамаҵура ааҧхьарала иахысуа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа аррамаҵура рахысреи аррамаҵураҟнытә рхы рақәиҭтәреи рзы» Аусҧҟа.
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит «2018 шықәса мшаҧымза-лаҵарамзазы аррамаҵура ааҧхьарала иахысуа Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаа аррамаҵура рахысреи аррамаҵураҟнытә рхы рақәиҭтәреи рзы Аусҧҟа».

  

 Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит атәылауаа Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә ацхыраара рыҭара азҵаарақәа инарыдҳәаланы 26.03.2018
Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит атәылауаа Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә ацхыраара рыҭара азҵаарақәа инарыдҳәаланы
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  аилацәажаәара мҩаҧигеит атәылауаа Ахада Ирезервтә фонд аҟнытә ацхыраара рыҭара азҵаарақәа инарыдҳәаланы  

Аҧсны Ахада Владимир Путин дидышшылеит Кемерово ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз абылра инамаданы 26.03.2018
Аҧсны Ахада Владимир Путин дидышшылеит Кемерово ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз абылра инамаданы
Хәажәкырамза 26 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путини иҭахаз рҭаацәеи дрыдышшылеит Кемерово ахәаахәҭратә центр аҟны иҟалаз абылра инамаданы.  


Новости 81 - 100 из 1160
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT