Ахада Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусԥҟа инапы аҵаиҩит

Абҵарамза 6 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аусԥҟа инапы аҵаиҩит Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы.

Аусԥҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аԥсны Аҳәынҭқарра Амазара напхагараҭареи ахатәтәреи рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩыс даҭазааит Ԥиԥиа Вахтанг Ахра-иԥа».


Возврат к списку