Ахада абжьаҟазацәа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониеи ИАР Аколлективтә мчқәа аҭынчра аиқәырхаразы абжьаҟазаратә операциа ианалагаз аахыс 25 шықәса аҵра инамаданы амитинги дрылахәын

    Ахада абжьаҟазацәа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониеи ИАР Аколлективтә мчқәа аҭынчра аиқәырхаразы абжьаҟазаратә операциа ианалагаз аахыс 25 шықәса аҵра инамаданы амитинги дрылахәын

Рашәарамза 21 азы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 1994 - 2008 шш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны абжьаҟазаратә миссиа назыгӡоз Урыстәылатәи Афедерациа Арбџьар мчқәа рыруаа рбаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониеи ИАР Аколлективтә мчқәа аҭынчра аиқәырхаразы абжьаҟазаратә операциа ианалагаз аахыс 25 шықәса аҵра инамаданы имҩаҧысыз амитинги дрылахәын.

Аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа иара убас ирылахәын Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Аҷыдалкаатәи Азинмчызмоуи Ацҳаражәҳәаҩ Алеқсеи Двинианин, Аҧыза-министр Валери Бганба, 1994 - 2008 шш. рзы Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны абжьаҟазаратә миссиа назыгӡоз Урыстәылатәи Афедерациа Арбџьар мчқәа рветеранцәа, Аиҳабыра алахәцәа, Аҧсны Жәлар Реизара-Апарламент адепутатцәа.

A65A0932.JPG

A65A0913.JPG


Возврат к списку