Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада агәабзиарахьчареи акриптовалиутақәа раҧҵареи рызҵаарақәа ирызкны аилацәажәара мҩаҧигеит

19.03.2019

Ахада агәабзиарахьчареи акриптовалиутақәа раҧҵареи рызҵаарақәа ирызкны аилацәажәара мҩаҧигеит

 Хәажәкырамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аилацәажәара мҩаҧигеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Апрокуратура хада имҩаҧнагаз агәабзиарахьчара аусбарҭақәеи, иара убас Аҧсны Аҳәынҭқарра адгьылҵакыраҟны акриптовалиутақәа раҧҵареи ирызкыз аусуреи ргәаҭара алҵшәақәа ирызкны.

 Аҳәынҭқарра Ахада Апрокуратура хадеи Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрреи рнапы ианиҵеит акриптовалиутақәа раҧҵара знапы алаку аобиектқәа раарҧшразы еизааигәаны аусеицурала иақәнагоу аусура амҩаҧгара. Убри аан Ахада аусбарҭақәа, Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы налаҵаны, ирыдиҵеит санкциада акриптовалиута аҧҵаразы атехникатә мыруга аҳәынҭқарратә ҳәаа иахыганы алагалара ҷыдала хылаҧшра ҕәҕәа арҭарц.

Аҳәынҭқарра Ахада Апрокуратура хадеи Ареспубликатә наплакы еизакы «Амшынеиқәафымцамчи» рнапы ианиҵеит иаарҧшу амаинингтә «фермақәа» рхы иадырхәо афымцамч азы ирықәу ауал дыршәара.

Астандарти, афымцамчтәи атехникатә хылаҧшреи рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҳәынҭқарратә еилакы агәаҭара рыдҵоуп Ареспубликатә наплакы еизакы «Амшынеиқәафымцамч» афымцатә мчхарақәа ирылахәу аобиектқәа зинда алахәреи ирзоужьу афымцамч амҽхакқәа хықәкыдатәи рхархәареи ргәаҭара.   

Аминистрцәа реилазаареи Ахада Иадминистрациеи ирыдҵоуп хара имгакәа ажәалагалақәа азырхианы, Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа акриптовалиутақәа раҧҵаразы анаплакратә усура ҳәаақәызҵо анормативтә-зинтә актқәа рыхәаҧшразы рцәыргара.

Аилацәажәараан аҳәынҭқарра Ахада Агәабзиарахьчара аминистрра анапхгара азхьарҧшны дрылацәажәеит агәаҭарақәа раан аҳәынҭқарратә хәышәтәырҭа-профилактикатә усбарҭақәак рыҟны иаарҧшыз аилагарақәа, иара убас Апрокуратура хада иадҵан атәыла амедицинатә усбарҭақәа рфинанстә усура нҭырҳәыцааны агәаҭара.

Аминистрцәа реилазаара иадҵан агәабзиарахьчаразы Азакәан нхарҭәааны анагӡаразы Агәабзиарахьчара аминистрра анапы иану аиҵазакәантә анормативтә-зинтә актқәа разырхиареи анаҩс рышьақәырҕәҕәареи арласра.

 

 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org