Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҳәса рымш азы адныҳәылара

08.03.2019

Хәажәкырамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра иқәынхо аҳәса Жәларбжьаратәи аҳәса рымш рыдиныҳәалеит.

Адныҳәалараҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Акыр иаҧсоу аҳәса!

Ҳаҭыр дула ишәыдысныҳәалоит ааҧын ныҳәа ссир - Жәларбжьаратәи аҳәса рымш – Март 8. Ари амш ҭәуп ҧхаррала, насыҧла, гәыҕра лашарала. Иумҳәар ауам шәара ҳҳәынҭқарра аргылараҟны иаҧсоу алагаламҭақәа ҟаҵо, иаанышәкыло аҭыҧ ҷыда атәы.

Ааҧсарада имҩаҧыжәго аусура, шәбаҩхатәра, шәырҿиаратә гәамч бзианы ирныҧшуеит ҳҳәынҭқарра аҧсҭазаараҟны акрызҵазкуа аусхкқәа рҿы: абиҧара ҿыцқәа рааӡараҟны, агәабзиарахьчараҟны, аспорт аҟны, абизнес аҿы, анаплакраҿы, акультуреи аҭҵаарадырреи рыҿиараҟны.

Ҷыдала иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп ҳреспублика ахақәиҭреи ахьыҧшымреи рзы ақәҧара иалахәыз Аҧсадгьыл ахьчаҩцәа хьӡырҳәагақәа ранацәа, Ҳаҧсадгьыл ашәарҭа ианҭагылаз ҳаибашьцәа иарҕьажәҩаны ирывагылаз амедеиҳәшьцәа гәымшәақәа. 

Ари ааҧын ныҳәа лаша иацны инеиааит дасу шәыҩнаҭақәа рыҟны анасыҧ, агәышьҭыхра, агәабзиара, уаҵәтәи амш агәрагара».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org