Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын

04.03.2019

Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын

Хәажәкырамза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Џьгьарда ақыҭан Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь Имемориал аҟны ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын.

Аҳәынҭқарраҟны имҩаҧысуеит Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩбатәи Ахада Сергеи Багаҧшь диижьҭеи хынҩажәижәаба шықәса аҵра иазку аусмҩаҧгатәқәа.

A65A1747.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org