Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Дырмит Гәлиа ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын

21.02.2019

Ахада Дырмит Гәлиа ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын

Жәабранмза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аҧсуа литература ашьаҭаркҩы, апрозаик, адраматург, аҭоурыхҭҵааҩ, ауаажәларратә усзуҩы, Аҧсны Жәлар рпоет Дырмит Гәлиа диижьҭеи 145 шықәса аҵра инамаданы ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа далахәын.

7F5A8166.JPG

7F5A8265.JPG
Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org