Ахада Аҧсны Жәлар рпоет Мушьни Лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкыз арҿиаратә хәылҧазы даҭааит

Ахада Аҧсны Жәлар рпоет Мушьни Лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкыз арҿиаратә хәылҧазы даҭааит

Ҧхынҷкәынмза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Жәлар рпоет, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа р-Ассоциациа Ахантәаҩы, Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик, «Ахьы Дельвиг» апремиа занашьоу Мушьни Лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкыз арҿиаратә хәылҧазы даҭааит. Ахәылҧаз мҩаҧысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр аҟны.

2.JPG

3.JPG


Возврат к списку