Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Жәлар рпоет Мушьни Лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкыз арҿиаратә хәылҧазы даҭааит

12.12.2018

Ахада Аҧсны Жәлар рпоет Мушьни Лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкыз арҿиаратә хәылҧазы даҭааит

Ҧхынҷкәынмза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Жәлар рпоет, Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа р-Ассоциациа Ахантәаҩы, Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа академик, «Ахьы Дельвиг» апремиа занашьоу Мушьни Лашәриа 80 шықәса ихыҵра иазкыз арҿиаратә хәылҧазы даҭааит. Ахәылҧаз мҩаҧысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аҧснытәи аҳәынҭқарратә драматә театр аҟны.

2.JPG

3.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org