Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҟәа ақалақь аҿы икьакьоу абзазаратә цәынхақәа аус рыдулара иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбара хықәкыс иҟаҵаны Адҵа инапы аҵаиҩит

04.12.2018

Ҧхынҷкәынмза 4 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа ақалақь аҿы икьакьоу абзазаратә цәынхақәа аус рыдулара иадҳәалоу азҵаарақәа рыӡбара хықәкыс иҟаҵаны Адҵа инапы аҵаиҩит.

Аҟәа ақалақь Администрациа анапы ианҵоуп ҩымчыбжьа рыҩныҵҟала:

- икьакьоу абзазаратә цәынхақәа аус рыдуларазы ажра иацҵаны аҟаҵара;

- икьакьоу абзазаратә цәынхақәа ркажьразы аҭыҧ аиҿкаара;

- иацҵаны иҟаҵоу ажрахь анеиразы амҩақәа рыҟаҵареи аӡы аҿыгареи.

Гулрыҧшь араион Администрациа анапы ианҵоуп закәанҧҵарала ишарбоу еиҧш икьакьоу абзазаратә цәынхақәа рышьҭаҵаразы адгьылтә ҭыҧ алкаара.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Афинансқәа рминистрра анапы ианҵоуп иазгәаҭоу аусмҩаҧгатәқәа рынагӡаразы ареспубликатә хыҵхырҭақәа рхарџьала афинансқәа азоужьны Аҟәа ақалақь Администрациа афинанстә цхыраара аҭара.

Афинансқәа рминистрра иара убас иадҵоуп 2019 шықәса актәи аквартал иахымгакәа Гәылрыҧшь араион аҿы икьакьоу абзазаратә цәынхақәа рыжразы аҭыҧ ҿыц аиҿкааразы аусурақәа афинансқәа рзоужьра алагара, иара убас икьакьоу абзазаратә цәынхақәа ралгареи рыҟреи рзы иҷыдоу атехника аахәаразы аҧаратә хархәагақәа рыҧшаара.

Адҵа анагӡара ахылаҧшра инапы ианҵоуп Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр.

 

 Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org