Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ажәабжь ҿыцқәа

Ахада аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит 23.09.2018
Ахада аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит
Цәыббрамза 22 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Бзыҧ ақыҭаҟны имҩаҧысуаз аҽыбҕаҟазаратә спорт азы Жәларбжьаратәи атурнир “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Икубок” даҭааит.

Ахада инапы аҵаиҩит “Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа 21.09.2018
Ахада инапы аҵаиҩит “Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа
Цәыббрамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит "Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз артист” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ахҵаразы Аусҧҟа.
Ахада инапы аҵаиҩит Хачегогу Ҟ.Иа. “Аҧсны Жәлар рартист” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа 21.09.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Хачегогу Ҟ.Иа. “Аҧсны Жәлар рартист” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа
Цәыббрамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Ҟасеи Хачегогу Аҧсны Жәлар рартист” ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы Аусҧҟа.

Ахада Аҧсны Афырхаҵа Ирина Гоцеридзе Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны лыҧсыбаҩ анышә амадара иазкыз ацеремониа далахәын 20.09.2018
Ахада Аҧсны Афырхаҵа Ирина Гоцеридзе Ахьӡ-Аҧша апарк аҟны лыҧсыбаҩ анышә амадара иазкыз ацеремониа далахәын
Цәыббрамза 20 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны иҭахаз Аҧсны Афырхаҵа Ирина Гоцериӡе  лыҧсыбаҩ ииаганы анышә амадара иазкыз ацеремониа далахәын.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакқәа рхантәаҩцәа рзы Аусҧҟа 19.09.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакқәа рхантәаҩцәа рзы Аусҧҟа
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә Еилакқәа рхантәаҩцәа рзы Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа рзы Аусҧҟа  19.09.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа рзы Аусҧҟа
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа рзы Аусҧҟа.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, Афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит 19.09.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, Афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, Афинансқәа рминистр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада инапы аҵаиҩит Аминистрцәа реилазаара Аппарат Анапхгаҩы изы Аусҧҟа 19.09.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аминистрцәа реилазаара Аппарат Анапхгаҩы изы Аусҧҟа
Цәыббрамза 19 рзы   Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара Аппарат Анапхгаҩы изы Аусҧҟа.

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа 19.09.2018
Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада  Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.  19.09.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Ахада Аҧсны Асахьаҭыхҩцәа реидгыла алахәцәа дырҧылеит 19.09.2018
Ахада Аҧсны Асахьаҭыхҩцәа реидгыла алахәцәа дырҧылеит
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Асахьаҭыхҩцәа реидгыла алахәцәа дырҧылеит.

Урыстәылатәи аруаа рҭахара инамаданы Владимир Путин идышшылара 19.09.2018
Урыстәылатәи аруаа рҭахара инамаданы Владимир Путин идышшылара
Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Владимир Путин дидышшылеит Шьамтәылатәи Ареспубликаҟны аҳаирплан акаҳара иахҟьаны урыстәылатәи аруаа рҭахара инамаданы.

 Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара аколлектив Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр Валери Бганба дыдирдырит      18.09.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара аколлектив Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр Валери Бганба дыдирдырит
Цәыббрамза 18 рзы Аҧсны Ахада Рауль Хаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара аколлектив Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр Валери Бганба дыдирдырит.

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит  18.09.2018
Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит
Цәыббрамза 18 рзы Аҧсны Ахада Рауль Хаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

  Ахада Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира агара 25 шықәса ахыҵра Амш азгәаҭара аҽазыҟаҵара иазку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит 18.09.2018
Ахада Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира агара 25 шықәса ахыҵра Амш азгәаҭара аҽазыҟаҵара иазку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит
Цәыббрамза 17 рзы Аҧсны Ахада Рауль Хаџьымба Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны Аиааира агара 25 шықәса ахыҵра Амш азгәаҭара аҽазыҟаҵара иазку Акомиссиа аилацәажәара мҩаҧигеит.

Ахада Атәылахьчара аминистрраҟны аилацәажәара мҩаҧигеит 14.09.2018
Ахада Атәылахьчара аминистрраҟны аилацәажәара мҩаҧигеит
Цәыббрамза 14 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Атәылахьчара аминистрраҟны.

Дмитри Медведев Имшира идныҳәалара 14.09.2018
Дмитри Медведев Имшира идныҳәалара
Цәыббрамза 14 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра Рхантәаҩы Дмитри Медведев имшира идиныҳәалеит.

Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагаразы аофициалтә церемониа 12.09.2018
Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагаразы аофициалтә церемониа
Цәыббрамза 12 рзы Гәдоуҭа ақалақь Акультура ахан аҟны имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр, "Ахьӡ-Аҧша" аорден II аҩаӡара занашьоу Геннади Гагәылиа аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагара иазкыз аофициалтә церемониа.

Мадуро Ахада дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы 11.09.2018
Мадуро Ахада дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы
Цәыббрамза 11 рзы  Боливариантәи Ареспублика Венесуела Ахада Николас Мадуро Аҧсны Ахада   Рауль Ҳаџьымба дидышшылеит Аҧыза-министр Гагәылиа Геннади иҭахара инамаданы.

Приднестровиатәи Молдавиатәи Ахада Вадим Красносельски Ахада дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы  11.09.2018
Приднестровиатәи Молдавиатәи Ахада Вадим Красносельски Ахада дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы
Цәыббрамза 11 рзы Приднестровиатәи Молдавиатәи Ареспублика Ахада Вадим Красносельски   Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба дидышшылеит Аҧыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара инамаданы.


Новости 1 - 20 из 1281
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT