Даур Аршба Аҟәа араион Аусбарҭа ахада инапынҵақәа назыгӡо дыдирдырит

Даур Аршба Аҟәа араион Аусбарҭа ахада инапынҵақәа назыгӡо дыдирдырит

Ҧхынгәымза 17 рзы Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Даур Аршба аколлектив дыдирдырит Аҟәа араион аусбарҭа ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Смыр.

«Сара иахьа ара сзыҟоу Ахада Иусҧҟа шәыласҳәарц азоуп», - иҳәеит Даур Аршба.

Уи Аҟәа араион аусбарҭа ахада инапынҵақәа рынагӡаразы Валери Смыр иаҭара иазку Аҧсны Ахада Иусҧҟа даҧхьеит.

«Аҩӡба Беслан Шамониа-иҧа Аҟәа араион аусбарҭа ахада имаҵураҟнытә ихы дақәиҭтәызааит иара хаҭала ииҩыз арзаҳал инақәыршәаны. Аҟәа араион аусбарҭа ахада инапынҵақәа рынагӡаразы даҭазааит Смыр Валери Алеқсандр-иҧа", – Аусҧҟа ианыз еиҭеиҳәеит Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Даур Аршба.

Валери Смыр иҭабуп ҳәа реиҳәеит агәрагара ирҭаз азы.

«Сара ҩышықәса инареиҳаны абри аколлектив ссир аҟны аус зуеит, иҟоу ауадаҩрақәа зегьы здыруеит, шәыгәрагара саҧсахарц сҭахуп», - иҳеит иара.

Валери Смыр Беслан Аҩӡба имҩаҧигаз аусуразы иҭабуп ҳәа иеиҳәеит, иагьазгәеиҭеит иара ихаан шакәу араион аҿиара ианалагаз. Иҳәеит ихацырку аусура ацҵара дшазхиоу.

Беслан Аҩӡба атәыла анапхгареи Аусбарҭа аколлективи иҭабуп ҳәа реиҳәеит ирҭаз агәрагаразы, иара убас еицымҩаҧыргаз аусуразы.

«Сара сзы хьӡын Аҟәа араион Аусбарҭаҟны аҟны аусура», - иҳәеит иара.

Аҟәа араион Аусбарҭа аколлектив Беслан Аҩӡба иҭабуп ҳәа иарҳәеит русеицуразы. 


Возврат к списку