Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Идҵа №858-РП азы

13.11.2015

Очамчыра ақалақь ауааҧсыра иҟарҵаз аҳәара инадҳәаланы Ахада Рауль Ҳаџьымба идҵала Аминистрцәа реилазаара рнапы ианиҵеит ишьақәыргылоу азакәанҧҵара инақәыршәаны АЕ «Аҧсны амшынтә ҕбаныҟәара» иаҵанакуа Очамчыра ақ. амшынтә баҕәаза иаҵанакуа ақалақь хәыҷы ареспубликатә мазараҟнытә Очамчыра араион амуниципалтә мазара ашҟа аиагаразы

АДҴА

Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа реилазаара ишьақәыргылоу азакәанҧҵара инақәыршәаны АЕ «Аҧсны амшынтә ҕбаныҟәара» иаҵанакуа Очамчыра ақ. амшынтә баҕәаза иаҵанакуа ақалақь хәыҷы ареспубликатә мазараҟнытә Очамчыра араион амуниципалтә мазара ашҟа иианагааит.

АХАДА Р. ҲАЏЬЫМБА

Аҟәа ақ.

2015 шықәса абҵара 12

№ 858-рп


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org